Kolašin: Ribe uginule zbog procedure

0
426

Iz Sport­sko- ri­bo­lov­nog klu­ba „Ta­ra i Mo­ra­ča” tvr­de da je ne­bri­gom dru­štva ko­je još ga­zdu­je ko­la­šin­skim vo­da­ma ugi­nu­la zna­čaj­na ko­li­či­na ri­be u ri­je­ci Svi­nja­či. Ri­ba je,  ka­ko ka­žu, ugi­nu­la zbog ne­do­volj­nih ko­li­či­na vo­de, a  to je naj­o­či­gled­ni­je u vi­ru  po­red re­sto­ra­na „Vo­de­ni­ca“.

Za­i­sta je sra­mo­ta da je u sa­mom cen­tru gra­da do­pu­šte­no ova­kvo sta­nje. Mi smo na­mje­ra­va­li da ri­bu pre­ba­ci­mo,  po­što smo vi­dje­li da to na­še ko­le­ge iz klu­ba „Ma­ni­ro“ ne či­ne.  Me­đu­tim, bi­lo je pre­ka­sno, jer smo za­te­kli sa­mo mr­tve ri­be ka­ko plu­ta­ju po vo­di- ka­že Mo­mir Živ­ko­vić, pred­sjed­nik SRK „Ta­ra i Mo­ra­ča”.

On pod­sje­ća da je klub na či­jem je če­lu do­bio rje­še­nje o to­me da će u na­red­nom pe­ri­o­du ga­zdo­va­ti ko­la­šin­skim vo­da­ma, ali da ugo­vo­ri u re­sor­nom mi­ni­star­stvu još ni­je­su pot­pi­sa­ni. To, is­ti­če Živ­ko­vić, stva­ra pro­ble­me.On tvr­di da u jed­nom di­je­lu ri­je­ke Mo­ra­če, na ko­la­šin­skoj te­ri­to­ri­ji, uop­šte ne­ma ri­bo­ču­va­ra, kao ni na Ka­pe­ta­no­vom je­ze­ru.
„Ne­po­kri­ve­no“ ri­bo­ču­var­skom slu­žbom je si­gur­no 15-ak klo­me­ta­ra Mo­ra­če. Ne­ki mje­šta­ni tvr­de da kri­vo­lov­ci ha­ra­ju, a na­vod­no ko­ri­sti se i di­na­mit.
Pri­je ne­ko­li­ko da­na, gru­pa ri­bo­lo­va­ca ni­je za­te­kla na Ka­pe­ta­no­vom je­ze­ru ni­ko­ga od ko­ga bi mo­gli da ku­pe do­zvo­le, pa su lo­vi­li bez do­zvo­la- ka­že Živ­ko­vić.
Raz­log što ri­ba ni­je iz­lo­vlje­na iz Svi­nja­če upr­kos ni­skom vodostaju, pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka klu­ba „Ma­ni­ro“ Mi­le­ta La­za­re­vi­ća, je­ste za­kon­ska pro­ce­du­ra, či­je okon­ča­nje če­ka­ju. Iz tog klu­ba su se pri­je sko­ro mje­sec obra­ti­li Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, ko­je tre­ba da u sa­rad­nji sa Bi­o­lo­škim in­sti­tu­tom, da do­zvo­lu za pre­ba­ci­va­nje ri­be.

Još če­ka­mo od­go­vor. Zbog ni­skog vo­do­sta­ja tra­ži­li smo iz­lo­vlja­va­nje za Svi­nja­ču i Pči­nju. Dru­ži­na iz klu­ba „Ta­ra i Mo­ra­ča“ tre­ba da se sje­ti da su nam pro­šle go­di­ne za slič­ne ak­tiv­no­sti spa­sa­va­nja ri­be na­pi­sa­li kri­vič­ne pri­ja­ve, pa smo sa­da mo­ra­li strikt­no da se pri­dr­ža­va­mo za­ko­na. Mo­gu­će  da je po­sto­ja­la „pre­či­ca“ u pro­ce­du­ri, ali su iz tog klu­ba ne­ko­rekt­nim po­te­zi­ma na­tje­ra­li na oprez- re­kao je La­za­re­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ri­je­ka Svi­nja­ča je „ja­ko za­ga­đe­na ri­je­ka u ko­joj se iz­li­va­ju sep­tič­ke ja­me od 50 do 100 do­ma­ćin­sta­va“. Čla­no­vi „Ma­ni­ra“ su, ka­ko ka­že, pro­šle go­di­ne ima­li ozbilj­ne zdrav­stve­ne pro­ble­me na­kon što su ri­bu iz­lo­vlja­va­li iz vi­ra po­red re­sto­ra­na „Vo­de­ni­ca“.

Izvor: List Dan