JAVNI POZIV – POSAO BEZ BARIJERA U RURALNOM PODRUČJU

Za prijavu učešća u realizaciji projektnih aktivnosti

Projekat  ,,Posao bez barijera u ruralnom području, koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore , a čiji je  Izvođač  AGRO- KOOPERATIVA ,,Radmančica Milch“ Petnjica se raalizuje u trajanju od 10 mjeseci. Partner na projektu je NVU ,,Centar za seoski razvoj “Petnjica.

Projektom je predviđeno uključivanje 6 (šest) lica sa lakim i umjerenim invaliditetom- učesnika projekta. Tokom trajanja projekta predviđeno je da učesnici projekta uključe u  program osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu  kod poslodavca i to:

  • Četiri lica za zanimanje mljekar/ka i
  • Dva lica za zanimanje prerađivač/ica mliječnih proizvoda.

Nakon završetka programa osposobljavanja predviđeno je da se 4 (četiri) lica, koja sa uspjehom savladaju program osposobljavanja zaposle do kraja realizacije projekta  kod izvođača projekta, u trajanju od pet mjeseci.

Ciljna grupa ovog poziva su lica  sa lakim ili umjerenim  invaliditetom, od I do IV stepena stručne spreme, starosti od 25 do 60 godina, koja su stekla  status rješenjem nadležnih komisija, kojima je status utvrđen propisima iz penzijsko-invalidskog osiguranja i boračke zaštite i lica koja su stekla status na osnovu propisa iz oblasti obrazovanja, a  nalaze se  na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biro rada Petnjica. Prioritet pri izboru ovih lica daće se ženama.

Lica koja ispunjavaju uslove, a koja su  zainteresovana za učešće u realizaciji projektnih aktivnosti,  mogu da se obrate svom savjetniku u Birou rada Petnjica do 22.08.2019. godine, nakon čega će se  izvršiti selekcija prijavljenih  kandidata.

Selekciju prijavljenih kandidata  vršiće predstavnici Izvođača u saradnji sa savjetnikom za posredovanje i savjetnikom za rad sa poslodavcima ZZZ CG, Biro rada Petnjica.

Izvor: Radio Petnjica