Iz Egalizacionog fon­da u ovoj go­di­ni od opština na sjeveru najviše će dobiti Bi­je­lo Po­lje 5,2 mi­li­o­na, pa Be­ra­ne 3,55 mi­li­o­na eura

0
605

Pla­ni­ra­na akon­ta­tiv­na sred­stva Ega­li­za­ci­o­nog fon­da za 2017. go­di­nu iz­no­se 31 mi­li­on eura, pi­še u od­lu­ci Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ko­ju je pot­pi­sao Darko Ra­du­no­vić. Pla­ni­ra­na sred­stva su za dva mi­li­o­na ve­ća ne­go u 2016. go­di­ni.

 

Naj­vi­še sred­sta­va iz Egalizacionog fon­da u ovoj go­di­ni tre­ba da do­bi­je Nik­šić 5,5 mi­li­o­na, za­tim Bi­je­lo Po­lje 5,2 mi­li­o­na, pa . Ce­ti­nju tre­ba da pri­pad­ne 2,9 mi­li­o­na, Plje­vlji­ma 2,4 mi­li­o­na, Ro­ža­ja­ma 2,37 mi­li­o­na, Da­ni­lov­gra­du 1,7 mi­li­o­na, An­dri­je­vi­ci 1,1 mi­li­on, Pla­vu 957 hilja­da, Šav­ni­ku 941 hi­lja­da, Ko­la­ši­nu 914 hilj­da, Moj­kov­cu 837, Ul­ci­nju 787 hi­lja­da, Pet­nji­ci 683 hi­lja­de, Ža­blja­ku 566 hi­lja­da, a Gu­si­nju 424 hi­lja­de eura.

No­vac iz Ega­li­za­ci­o­nog fon­da do­bi­će 16 op­šti­na. Ega­li­za­ci­o­ni fond se ko­ri­sti kao in­stru­ment fi­nan­sij­skog iz­rav­nja­va­nja, od­no­sno pre­ra­spo­dje­le prihoda i ras­ho­da iz­me­đu dr­ža­ve i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ko­ji se ko­ri­sti ka­ko bi se Cr­na Go­ra uči­ni­la rav­no­mjer­ni­je raz­vi­je­nom.

Izvor:Dan