Portalu sjevercg je upućeno reagovanje Ivana Furtule,pred­stav­nika pred­la­ga­ča ini­ci­ja­ti­ve za ra­zr­je­še­nje pred­sjed­ni­ka OO SNP Bi­je­lo Po­lje, a povodom izjave predsjednika OO SNP-a u Bijelom Polju Radoslava Rada Nišavića o pokušaju Milića da ga smijeni.Vanredna sjednica SNP Bijelo Polje: Propao pokušaj Milića da smijeni Nišavića

Pred­stav­nik pred­la­ga­ča ini­ci­ja­ti­ve za ra­zr­je­še­nje pred­sjed­ni­ka OO SNP Bi­je­lo Po­lje Ivan Fur­tu­la ka­zao je da su tra­ži­li smje­nu Ra­do­sa­va Ni­ša­vi­ća jer je lo­še ru­ko­vo­dio op­štin­skim od­bo­rom. Oba­vje­šta­vam jav­nost da je ne­i­sti­na sve što je na­ve­de­no u Ni­ša­vi­će­vom sa­op­šte­nju – is­ta­kao je Fur­tu­la, član iz­vr­šnog od­bo­ra GO SNP-a.
Ka­ko tvr­di, ini­ci­ja­ti­vu za ra­zr­je­še­nje Ni­ša­vi­ća po­kre­nuo je 41 član Op­štin­skog od­bo­ra SNP Bi­je­lo Po­lje.
Dru­go, ni­je se ras­pra­vlja­lo o po­vje­re­nju Ni­ša­vi­ću, ne­go o ra­zr­je­še­nju, jer u nje­ga po­vje­re­nja odav­no ne­ma­mo za­to što stal­no ba­ra­ta ne­i­sti­na­ma. Tre­će, tra­ži­li smo nje­go­vu smje­nu zbog lo­šeg ru­ko­vo­đe­nja op­štin­skim od­bo­rom, od­no­sno zbog ne­po­što­va­nja sta­vo­va iz­vr­šnog od­bo­ra op­štin­skog od­bo­ra Bi­je­lo Po­lje, ko­ji se eks­pli­cit­no pro­ti­vio da SNP bu­de u ko­a­li­ci­ji „Ključ”, kao i zbog pot­pu­ne pri­va­ti­za­ci­je funk­ci­je pred­sjed­ni­ka op­štin­skog od­bo­ra – na­gla­sio je Fur­tu­la.
Po nje­go­voj tvrd­nji, smje­nu su tra­ži­li i zbog to­ga što Ni­ša­vić vi­še od go­di­nu da­na ni­je odr­ža­vao sjed­ni­ce OO.
Pe­to, Ni­ša­vi­ćev po­sla­nič­ki man­dat ko­ji je do­bio u ime ovog od­bo­ra obi­lje­ži­lo je nje­go­vo spa­va­nje u po­sla­nič­kim klu­pa­ma. Da­kle, spa­vač u po­sla­nič­kim klu­pa­ma ja­vlja se sa­da kao spa­vač u SNP-u za po­tre­be DPS-a, ko­jem je ovih da­na da­vao pu­nu po­dr­šku u Skup­šti­ni op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, što je ta­ko­đe bio je­dan od raz­lo­ga da tra­ži­mo nje­go­vu smje­nu – is­ta­kao je Fur­tu­la u reagovanju koje je upućeno portalu sjevercg.

sjevercg