Koalicija Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike uputila je danas inicijativu Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ministarstvu prosvjete, Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, Fondu za manjine i  Romskom savjetu. Inicijativom su pomenute institucije pozvane da učine maksimum napora kako bi se dodatno doprinijelo većem upisu djece Roma i Egipćana u škole/fakultete.

Inicijativom je zatraženo da se donese odluka da se obezbijede besplatni udžbenici za svu romsku i egipćansku djecu koja pohađaju osnovnu školu (od prvog do devetog razreda), da se dodijele subvencije za javni prevoz (besplatne karte) do škole i fakulteta za svu djecu i mlade Rome i Egipćane koji pohađaju osnovnu i srednju školu i fakultet; da se podstaknu djeca i mladi za upis u različite srednje škole i fakultete (uvođenjem kvota za RE u svim srednjim školama);da se dodijele stipendije za svu djecu i mlade koji pohađaju srednju školu i fakultet; da se donese odluka da se u okviru 20% slobodnog sadržaja u programima dio posveti običajima i kulturi Roma i Egipćana i da se inicira izrada Pravilnika o postupanju u slučaju izostajanja iz škole ili napuštanja škole.

Potpisnice inicijative su:

Mladi Romi
NF Građanska alijansa
Centar za romske inicijative
Koračajte sa nama-Phiren Amenca
Centar za demokratsku tranziciju