I pored protivljenja gradjana, pokrenut zahtjev za procjenu uticaja za mHE Lještanica.

Nosilac projekta, “HYDRO LJEŠTANICA” d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode br.78, podnio je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 01.07.2019.godine