NVO Green Home i Svjetski fond za prirodu su početkom maja 2017. godine biodiverzitetska istraživanja kanjona rijeke Morače, s naglaskom na  pojedine vrste iz grupa sisara, vodozemaca, gmizavaca, beskičmenjaka, riba i ptica, a na koje bi eventualna izgradnja HE na Morači imala poguban uticaj. Posebna pažnja će se obratiti na vrste koje se nalaze na Direktivi o staništima kao i na staništa značajna za te vrste. Cilj istraživanja je prikupljanje neophodnih podataka o biodiverzitetu u cilju procjene uticaja serije brana/akumulacija za proizvodnju električne energije na Morači na vrste koje se nalaze na Direktivi o staništima kao na staništa značajna za te vrste.

Za potrebe istraživanja angažovano je šest stručnjaka iz Crne Gore dok će se, u saradnji sa Hrvatskim institutom za biodiverzitet iz Zagreba, raditi i batimetrijsko snimanje dijela korita Morače. Trenutno su postavljenje digitalne fotokamere na najpogodnijem mjestu uz rijeku Moraču za praćenje vidre (Lutra Lutra), na dvije od četiri predložene lokacije istraživanja zavisno o zapaženim tragovima ove vrste i najboljoj stručnoj procijeni.

Područje istraživanja, odnosno lokacije koje će obuhvatiti istraživanje su: ušće Mrtvice u Moraču, kanjon Sjevernice, Manastir Morača i lokacija nizvodno od Manastira Morača. Dosadašnja istraživanja područja rijeke Morače su dala indikacije da prethodno navedene lokacije imaju izuzetne predione/pejzažne osobine i bogat biodiverzitet.

Biodiverzitetska istraživanja sa obradom podataka i izradom digitalne mape u GIS-u će se sprovoditi u periodu maj-septembar 2017. godine, dok će do kraja istog mjeseca, rezultati biti objedinjeni u Izvještaju o sprovedenom biodiverzitetskom ispitivanju.