EKONOMIJA

Grad će zakup stana plaćati bespravnim graditeljima

Vlasniku bespravnog objekta koji je predviđen za rušenje, Sekretarijat za socijalno staranje ubuduće će obezbijediti alternativni smještaj, propisano je nacrtom odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja koji je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi, piše Dan.

Sredstva za obezbjeđivanja ove vrste smještaja mogu se obezbijediti iz budžeta Glavnog grada, iz sredstava ostvarenih u postu pku legalizacije bespravnih objekata, zatim iz donacija ali u drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata je inače, uveo obavezu jedinicama lokalne samouprave da, u slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, vlasniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva obezbijedi alternativni smještaj.

“Alternativni smještaj može se obezbijediti davanjem naknade za zakupninu stana, kao i sredstava za kupovinu građevinskog materijala. Kod naknade za zakupninu, korisnik alternativnog smještaja prethodno zaključuje ugovor o zakupu sa trećim licem. Kod prava na kupovinu građevinskog materijala, korisnik prethodno dostavlja dokaze o pravu na građenje u skladu sa važećim zakonskim propisima. Pravo nanaknadu zazakupninuje vremenski ograničeno pravo i traje najviše šest mjeseci sa mogućnošću produženja prava ali najduže do dvije godine, odnosno maksimalno do tri godine”, piše u odluci.

U odluci je naznačeno da je mjesečni iznos naknade za zakupninu stana za jednočlano domaćinstvo 60 eura uz uvećanje od 30 eura za svakog sledećeg člana domaćinstva, ali ne više od 180 eura u ukupnom iznosu.

Limit za kupovinu građevinskog materijala utvrđen je na način da prestavlja ukupni zbir trogodišnjih naknada za zakupninu i iznosi 2.160 eura za jednočlano domaćinstvo, uz dodatno uvećanje za svakog sledećeg člana domaćinstva u iznosu od 1.000 eura, ali ne više od 6.480 eura.

“Umjesto ovog vida obezbjeđivanja alternativnog smještaja korisnik može dobiti i kredit za kupovinu građevinskog materijala za izgradnju stambene jedinice osnovnog stanovanja sa obavezom da vrati 70 odsto dodijeljenih sredstava, sa rokom otplate od 36 mjeseci”, navodi se u odluci.

Korisniku alternativnog smještaja može se obezbjediti samo jedan od vidova takve pomoći. U slučaju da vlasnik neformalnog objekta odbije utvrđeni vid alternativnog smještaja, smatraće se da mu je on obezbijeđen.

Nacrt odluke o utvrđivanju alternativnog smještaja na javnoj raspravi je do 27. maja.

Izvor: Dan