Vla­da je na  sjed­ni­ci usvo­ji­la iz­mje­ne Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji­ma su naj­vi­šim dr­žav­nim funkcionerima pla­te sma­nje­ne za oko šest od­sto. Uko­li­ko uzme­mo da je naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma, u ko­je spa­da­ju pred­sjed­ni­ci države, Skup­šti­ne i Vla­de, mi­ni­stri, po­sla­ni­ci, su­di­je, tu­ži­o­ci, še­fo­vi ka­bi­ne­ta i dru­gi, pro­sječ­na za­ra­da oko 1.800 eura, po no­vom ob­ra­ču­nu za­ra­de će im bi­ti sma­nje­ne za oko 108 eura.

Na dru­goj stra­ni, Vla­da je maj­ka­ma uki­nu­la do­ži­vot­no da­te na­dok­na­de, ko­je su na­kon smanjenja iz­no­si­le 264 i 144 eura, da bi sa­da bi­lo pred­lo­že­no nji­ho­vo pot­pu­no uki­da­nje, bez ko­jeg će u pr­vi mah osta­ti naj­ma­nje 13.000 žena. Vla­da je to oprav­da­la na­vod­nim spa­sa­va­njem jav­nih fi­nan­si­ja. Pod­sje­ti­mo, Vla­da je pro­šle sed­mi­ce po­tvr­di­la da se na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce uki­da­ju, te da će že­ne ko­je su pri­ma­le pen­zi­ju bi­ti vra­će­ne kod Fon­da PIO, dok će one ko­je su ra­di­le do­bi­ja­ti od dr­ža­ve 193 do 336 eura, i to mak­si­mal­no pet go­di­na.

Maj­ke ko­je su ostva­ri­le na­kna­du po osno­vu 15 go­di­na pri­ja­vlji­va­nja na bi­ro, njih oko 13.000, osta­će bez ika­kvih pri­ma­nja i mo­ći će da se pri­ja­ve za neko od so­ci­jal­nih da­va­nja, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju uslo­ve. Oko 9.000 že­na ostva­ri­lo je pra­vo na na­kna­du po osno­vu rad­nog sta­ža, od­no­sno na­pu­šta­ju­ći po­sao i za­mr­za­va­ju­ći pen­zi­je. Vla­da je u de­cem­bru pro­šle go­di­ne za­ra­de funk­ci­o­ne­ri­ma sma­nji­la za de­vet pro­ce­na­ta. Pre­ma no­vom za­ko­nu, pred­lo­že­no je do­dat­no sma­nje­nje ko­e­fi­ci­je­na­ta za za­ra­de naj­vi­šim funk­co­ne­ri­ma i to pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve na 27,67, čel­ni­ci­ma Skup­šti­ne, Vla­de, Vr­hov­nog i Ustav­nog su­da na 25,94. Pre­ma Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji je usvo­jen u mar­tu 2016, ko­e­fi­ci­jen­ti su iz­no­si­li 32 za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve i 30 za osta­le naj­vi­še zva­nič­ni­ke.

Iz­mje­na­ma za­ko­na u de­cem­bru ko­e­fi­ci­jen­ti su sma­nje­ni na 29,44, od­no­sno 27,60. Stu­pa­njem na sna­gu Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru mi­ni­stri­ma u Vla­di Cr­ne Go­re pla­te su po­ve­ća­ne za pre­ko 800 eura, a pre­mi­je­ru za 1.000. To­kom skup­štin­ske ras­pra­ve o po­me­nu­tom ak­tu, iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja je na­ja­vlji­va­no da će za­ra­de čel­ni­ci­ma resora bi­ti oko 1.800 eura, od­no­sno za 700 ve­će ne­go ra­ni­je. Po­re­đe­nja ra­di, fe­bru­ar­ska za­ra­da mi­ni­stra sa 10 go­di­na rad­nog sta­ža 2016. go­di­ne je iz­no­si­la 953 eura, dok je april­ska, ob­ra­ču­na­ta po novom za­ko­nu, sa istim sta­žom bi­la 1.652 eura. Pla­ta mi­ni­stra sa 20 go­di­na sta­ža u fe­bru­a­ru 2016. iz­no­si­la je 1.014 eura, a u apri­lu iste go­di­ne 1.766 eura.

Pla­te slu­žbe­ni­ci­ma u dr­žav­noj upra­vi ve­će su od 20 do 50 eura u za­vi­sno­sti od go­di­na rad­nog sta­ža. Pot­pred­sjed­nik Vla­de Mi­lu­tin Si­mo­vić ra­ni­je je ka­zao da se funk­ci­o­ne­ri­ma sa pro­šlim i no­vim iz­mje­na­ma za­ko­na pla­te sma­nju­ju za 15 proce­na­ta. – U de­cem­bru ste re­kli da je sma­nje­nje od de­vet od­sto sim­bo­li­ka, sa­da mi­slim da je 15 od­sto pla­te ipak za­hva­ta­nje – ka­zao je Si­mo­vić, pravda­ju­ći vi­so­ke za­ra­de u ad­min­stra­ci­ji či­nje­ni­com da su na tim po­slo­vi­ma Vla­di po­treb­ni kva­li­tet­ni rad­ni­ci, ko­ji la­ko mo­gu na­ći mje­sto na tr­ži­štu ra­da. No­vim iz­mje­na­ma za­ko­na pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću pla­ta će bi­ti sma­nje­na za oko 120 eura, jer mu je maj­ska za­ra­da bi­la oko 2.000. Pri­vid so­li­dar­no­sti sa gra­đa­ni­ma Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić oci­je­nio je da je no­vo sma­nji­va­nje pla­ta naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma za oko šest od­sto simbo­lič­no. – Po­ku­ša­va se u jav­no­sti pred­sta­vi­ti so­li­dar­nost sa gra­đa­ni­ma ko­ji­ma se na­me­ću no­ve oba­ve­ze ili osta­ju bez pri­ma­nja ko­ja su ima­li.

Funkcio­ne­ri­ma su pla­te ipak ve­li­ke, pro­šle go­di­ne su ih sko­ro du­pli­ra­li, i sa­da ka­da od to­ga odu­zme­te šest ili 15 od­sto ne osje­ti se ne­ka razli­ka. Mi­slim da se kroz ove iz­mje­ne po­ku­ša­va­ju pred­sta­vi­ti kao šte­di­še, od­no­sno da su i oni dio mje­ra šted­nje, ma­da u su­šti­ni i ne šte­de pre­vi­še. Mi iona­ko ima­mo pre­glo­ma­znu ad­mi­ni­stra­cju ko­ju tre­ba sma­nji­va­ti, a pla­te vi­so­kim dr­žav­nim zva­nič­ni­ci­ma su ja­ko vi­so­ke – sma­tra Le­kić.

Izvor:Dan