NVO Euromost je uspješno realizovala prvu online konferenciju na temu “Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije”. Današnja konferencija predstavlja dobar primjer građanskog aktivizma u vrijeme epidemije COVID-19 i dokaz da je moguća aktivnost civilnog sektora u trenutnim okolnostima.
Konferenciji, koju je organizovao Euromost, prisustvovao je prof. dr Velimir Rakočević koji je održao predavanje o značaju mladih u borbi protiv korupcije te pohvalio entuzijazam i zainteresovanost mladih “Euromost “ za ovako značajan i opasan problem kakav je korupcija.

Konferencija se realizuje u sklopu projekta„Budi aktivni građanin protiv korupcije”, koji se finansira od strane Opštine Bijelo Polje kroz oblast antikorupcije na lokalnom nivou.

Profesor dr Velimir Rakočević je istakao “važnost mladih u borbi protiv korupcije jer od njih zavisi naša budućnost” te naveo da “bez mladih nema razvoja društva i države” te da njihova informisanost i entuzijazam doprinose povećanju socijalnog kapitala.

Velimir Rakočević

On je okarakterisao korupciju kao “patologiju koja svako društvo izjeda iznutra ali i da prati društvo još od prvih pisanih izvora” i “podsjetio na obrazac da je kurupcija jednaka zbiru monopola i neodgovornosti” a da se najjednostavnije može definisati kao “zloupotreba ovlašćenja” čiji je “cilj sticanje lične koristi ili koristi za drugog”. Istakao je da postoje mnogi pojavni oblici korupcije ali da je svima njima zajedničko “urušavanje sistema vrijednosti” te da “korupcija i organizovani krimnal” imaju uzročno-posledičnu vezu odnosno “ da jedno drugo stvaraju”.

Mlade je interesovalo “kako se može prijaviti i dokazati korupcija” a takođe su ukazali i na ulogu nepotizma u našem društvu. Mladi su takođe naveli da “veze” odnosno nepotizam predstavlja značajan faktor koji utiče na odlazak mladih iz Crne Gore, a takođe su podijelili svoja lična iskustva sa ovim problemom, kao jednim vidom koruptivnog ponašanja i zapitali “na koje se sve načine mogu boriti” protiv pomenutog problema.

                                                     Almer Mekić

Predsjednik NVO Euromost Almer Mekić je istakao da je ova konferencija značajna po tome “što je jedna od rijetkih gdje mladi mogu izraziti svoja mišljenja” i da je “važno šta mladi misle”. On je naveo da je transparentnost bitna u borbi protiv korupcije, a da je Opština Bijelo Polje, pored Podgorice, najtransparentnija opština u Crnoj Gori i da je to ostvareno zahvaljujući dobroj saradnji Opštine sa civilnim sektorom i NVO Euromost”,  takođe je najavio održavanje sličnih konferencija.