Prema podacima CGO, od 2012. do 2019. NVO iz EU fondova dobila 18,2 miliona eura, međunarodne organizacije 3,9, mediji malo više od 820.000 eura, a SPC 701.640 eura.

Vlada Crne Gore, odnosno njeni resori, od 2012. do oktobra 2019. godine dobila je preko pola milijarde eura iz dostupnih evropskih fondova.

To je pokazala studija Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Suma od 520,7 miliona eura odnosi se na ugovore koji su realizovani ili su u procesu realizacije.

Od toga je, prema studiji “Evropski novac za crnogorski put u EU”, više od četvrtine – preko 120 miliona, ima na raspolaganju Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a sa gotovo petinom sa malo više od 100 miliona eura raspolaže Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Na trećem mjestu je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je raspolagalo sa 65,8 miliona eura. Ministarstvo ekonomije je na petom mjestu, jer je uspjelo da ugovori više od 49 miliona.

Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je 27,7 miliona podrške, a 28 miliona eura Ministarstvo pravde.

Ova sredstva dobijena su iz tri investicione linije – IPA I, IPA II I Zapadnobalkanskog investicionog okvira, a podršku je dobilo 14 od 17 ministarstava.

“Kada se napravi osvrt na prvih sedam godina crnogorskih pregovora sa EU i uložena sredstva iz Unije za usklađivanje crnogorskog društva sa evropskim standardima i najboljim praksama, jasno je da je dominantan dio tih sredstava direktno ugovoren sa crnogorskim institucijama. Međutim, u javnosti se kreirala slika da su NVO te koje raspolažu sa neograničenim fondovima uz EU, a nerijetko je to praćeno manipulacijama i organizovanim kampanjama sa ciljem urušavanja ugleda NVO i to posebno onih koje imaju kritički pristup kad je riječ o javnim politikama i odlukama vlasti,” navodi se u studiji.

CGO je ove podatke dobio od Kancelarije za evropske integracije na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Crna Gora je za tih sedam godina pregovora sa EU otvorila sva sem jednog pregovaračkog poglavlja, a privremeno zatvorila tri od 33.

CGO se u studiji bavio i programom prekogranične saradnje, jer su Vlada i njene institucije su iz fondova EU ugovorili preko 510 miliona eura, a ostalih 9,8 miliona eura su iz prekogranične saradnje.

Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i socio-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative. Imajući u vidu vremenski okvir koji pokriva ova studija, obrađeni su prekogranični projekti podržani kroz IPA I i IPA II od 2012. do 2019.godine, i to pet bilateralnih sa zemljama regiona – Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Kosovom i Albanijom, kao i trilateralni program koji se odnosi na zajedničke projekte Sa Hrvatskom i BiH.

U okviru IPA II 2014-2020, Crna Gora učestvuje u devet prekograničnih i transnacionalnih programa.

U periodu od 2012. do 2019. godine, crnogorske lokalne samouprave, nevladine organizacije, javne ustanove i institucije dobile su, za svoje projekte podršku od 17,5 miliona eura.

“Kad se uračunaju svi ugovori za organizacije civilnog društva (crnogorske NVO, međunarodne organizacije i njihovi ogranci, mediji, produkcijske kuće, vjerske zajednice, sindikati) i Vladu i njene institucije dolazimo do podatka – 95,67 odsto sredstava povlači Vlada i njene institucije, a 4,33 odsto ostali, odnosno 95,67 odsto vladine institucije, 3,34 odsto crnogorske NVO, 0,72 odsto međunarodne organizacije na osnovu javnih poziva, 0,15 odsto mediji i produkcijske kuće i 0,13 odsto vjerske organizacije, odnosno Srpska pravoslavna crkva (SPC)”, navodi se u studiji CGO-a.

Prema njihovoj analizi, NVO su, u sedmogodišnjem periodu, dobile nepunih 18,2 miliona eura, 3,9 međunarodne organizacije, mediji malo više od 820.000 eura, a SPC 701.640 eura.

Izvor:Vijesti