EKOLOŠKI INCIDENT U BREZOJEVICAMA KOD PLAVA:Građevinski otpad na obali jezera

0
368

Na sa­moj oba­li Plav­skog je­ze­ra, po­red ma­gi­stral­nog pu­ta Plav-Gu­si­nje u Bre­zo­je­vi­ca­ma, na lo­ka­li­te­tu zva­nom Ušće, oda­kle Lim iz­vi­re iz je­ze­ra, na op­šte za­pre­pa­šće­nje, od­la­že se gra­đe­vin­ski ot­pad,prenosi portal gusinje info


Oni ko­ji po­sje­ću­ju to mje­sto, a po­go­to­vo ži­te­lji ape­lu­ju na nad­le­žne da već jed­nom po­ve­du ra­ču­na o ko­mu­nal­nom (ne)re­du ba­rem na atrak­tiv­ni­jim mje­sti­ma, tim pri­je što se pri­pre­ma­ju ak­tiv­no­sti za­šti­te Plav­skog je­ze­ra.
-Du­ži niz go­di­na su­o­če­ni smo s pro­ble­mom sma­nje­nja po­vr­ši­ne Plav­skog je­ze­ra, s po­di­za­njem nje­go­vog dna i za­ra­sta­njem u ko­rov i ra­zno ra­sti­nje. Ako se ne­što ne pre­du­zme, je­ze­ro će ne­sta­ti u do­gled­no vri­je­me. Do­la­zi­le su raz­ne struč­ne eki­pe, pa i iz In­sti­tu­ta „Ja­ro­slav Čer­ni“ iz Be­o­gra­da, ra­di iz­ra­de stu­di­je o za­šti­ti tog je­din­stve­nog dra­gu­lja pri­ro­de, a ni­šta se ne či­ni da se je­ze­ro za­šti­ti od nas sa­mih. Iz štam­pe se mo­glo pro­či­ta­ti da je Vla­da Cr­ne Go­re za taj pro­je­kat opre­di­je­li­la oko po­la mi­li­o­na evra, ali vri­je­me te­če, a ni­šta se ne ra­di.

No, kad po­gle­da­mo od­nos pre­ma je­ze­ru, a pri­mjer je i ova de­po­ni­ja, pi­ta­nje je da li će se ne­što pred­u­ze­ti ili će osta­ti na pri­či kao do­sad –ka­že Bra­no Da­šić, mje­šta­nin Bre­zo­je­vi­ca.Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­spek­cij­ske po­slo­ve Rah­man Mar­ki­šić ka­zao je da je po­slao ko­mu­nal­nog in­spek­to­ra da obi­đe zo­nu obal­nog di­je­la Plav­skog je­ze­ra i pre­du­zme mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti.
Na­lo­žio sam ko­mu­nal­nom in­spek­to­ru da obi­đe zo­nu obal­nog di­je­la Plav­skog je­ze­ra. On je sni­mio sta­nje u toj zo­ni i kon­sta­to­vao dvi­je lo­ka­ci­je na ko­ji­ma je za­su­to gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte. Po­kre­nuo je uprav­ni po­stu­pak da se stvar ras­pra­vi, o če­mu će me bla­go­vre­me­no oba­vi­je­sti­ti –ka­zao je Mar­ki­šić.

Izvor:gusinje info