Na tur­ni­ri­ma u Nik­ši­ću i Ska­dru šest čla­no­va džu­do klu­ba Je­din­stvo osvo­ji­lo je 12 me­da­lja. U gra­du pod Tre­bje­som zlat­na od­lič­ja su osvo­ji­li Ma­te­ja Šće­kić, Mi­li­ca Ve­lič­ko­vić i Kri­sti­na Mi­li­će­vić, Bo­jan Šće­kić se oki­tio sre­brom, a Ili­ja Mi­li­će­vić i Gru­ji­ca Mi­la­čić bron­zom.

U Ska­dru su Šće­ki­ći za­u­ze­li pr­va mje­sta, Mi­la­čić i Mi­li­će­vi­će­va dru­ga, dok su tre­ći bi­li Ili­ja Mi­li­će­vić i Ve­lič­ko­vi­će­va.
Ovo je na­sta­vak uspje­ha, ko­je po­sti­že­mo po­sled­njih go­di­na. Po­zi­va­mo sve lju­bi­te­lje džu­da do do­đu 20. ma­ja u spoprt­ski cen­tar Ni­ko­ljac, gdje će se, sa po­čet­kom u 10 sa­ti, odr­ža­ti me­đu­na­rod­ni tur­nir „21. maj” – ka­zao je tre­ner Je­din­stva Vla­dan Mi­li­će­vić