Pljevlja će na 54. Međuopštinskim sportskim igrama biti domaćin za dvije i po hiljade sportista i sportskih radnika, ali se u gradu zbog MOSI neće dogoditi nikakav urbanistički, privredni ili infrastrukturni bum, samo ćemo ubrzati dinamiku i rokove realizacije nekih projekata, ističe Đačić Pred­sjed­nik op­šti­ne Plje­vlja.

Mir­ko Đa­čić tvr­di da će Me­đu­op­štin­ske sport­ske igre, ko­je će se od 5. do 9. ju­la odr­ža­ti u gra­du na Bre­zni­ci, bi­ti jed­ne od naj­ma­sov­ni­jih i da će se za nji­ho­vo odr­ža­va­nje po­tro­ši­ti 1.770.000 eura.

U raz­go­vo­ru za „Dan” Đa­čić obe­ća­va da će kao i ra­ni­je Plje­vlja i na 54. MO­SI igra­ma bi­ti do­bar do­ma­ćin spor­ti­sti­ma iz pre­ko tri­de­set op­šti­na Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Is­ti­če da se ne osvr­će na kri­ti­ke, ko­je se od­no­se na to da se mno­go pa­žnje po­kla­nja pri­pre­ma­ma Me­đu­op­štin­skih sport­skih iga­ra, već da mu je naj­bit­ni­je da če­ti­ri da­na 2.500 go­sti­ju ima u pot­pu­no­sti obez­bi­je­đen bo­ra­vak u gra­du. Ka­že da ka­da su u pi­ta­nju fi­nan­si­je po­red po­mo­ći Vla­de Cr­ne Go­re od 330 hi­lja­da eura, oče­ku­je i po­moć Rud­ni­ka uglja, ali na­vo­di i da su za­htje­vi za spon­zor­stvo po­sla­ti na 92 adre­se.

Pre­ma pre­li­mi­nar­nim kan­di­da­tu­ra­ma i na­ja­va­ma ko­je ima­mo iz gra­do­va i op­šti­na ko­je su do sa­da uče­stvo­va­le na MO­SI, ovo­go­di­šnje igre u Plje­vlji­ma bi­će jed­ne od naj­ma­sov­ni­jih i po bro­ju sa­mih uče­sni­ka – spor­ti­sta i sport­skih rad­ni­ka, a ne sa­mo po bro­ju op­šti­na i gra­do­va učesni­ka. Do­sad su na MO­SI uče­stvo­va­li spor­ti­sti iz 36 op­šti­na, a mi već, ra­ču­na­ju­ći i uče­šće na­ših spor­ti­sta, ima­mo 29 op­šti­na uče­sni­ca. Pr­vi put na MO­SI uče­stvo­va­će i op­šti­na Pet­nji­ca, oče­ku­je­mo stav od još tri op­šti­ne, a ko­nač­na li­sta bi­će po­zna­ta 12. ju­na. Na na­ma je obave­za da ovo­go­di­šnje igre bu­du po or­ga­ni­za­ci­ji me­đu naj­bo­ljim.

Da spor­ti­sti­ma pru­ži­mo kva­li­tet­ne te­re­ne za tak­mi­če­nje i po­sti­za­nje dobrih re­zul­ta­ta, da obez­bi­je­di­mo sve neo­p­hod­ne pra­te­će sa­dr­ža­je, bo­gat kul­tur­ni i za­bav­ni pro­gram i da na­šu du­hov­nost, kul­tu­ru, isto­ri­ju i tra­di­ci­ju pred­sta­vi­mo u naj­bo­ljem svje­tlu ka­ko bi 2.500 mla­dih lju­di, ko­li­ko oče­ku­je­mo, upo­zna­li pra­va Plje­vlja – is­ti­če­Đa­čić i pod­vla­či da su Plje­vlja še­sti put do­ma­ćin MO­SI iga­ra i da će po­no­vo bi­ti do­ma­ćin 2021. go­di­ne.

Te­ško da bi Plje­vlja uče­sta­li­je mo­gla bi­ti or­ga­ni­za­tor MO­SI, ne­go što su bi­la. Mi­slim da su ti raz­voj­ni efek­ti bi­li pu­no iz­ra­že­ni­ji ra­ni­je ne­go da­nas, ka­da se u su­sret igra­ma ma­sov­ni­je gra­di­la ne­do­sta­ju­ća, pr­ven­stve­no sport­ska in­fra­struk­tu­ra, i vr­ši­la ob­no­va i do­grad­nja ko­mu­nal­ne i dru­ge jav­ne in­fra­struk­tu­re. Da­nas to ni­je mo­gu­će u to­li­koj mje­ri, ali MO­SI i u ovo vri­je­me do­no­se od­re­đe­ne po­zi­tiv­ne po­ma­ke. Ne­će se u Plje­vlji­ma zbog MO­SI do­go­di­ti ni­ka­kav ur­ba­ni­stič­ki, pri­vred­ni ili in­fra­struk­tur­ni bum, ali će­mo ubr­za­ti di­na­mi­ku i ro­ko­ve re­a­li­za­ci­je ne­kih proje­ka­ta.

Va­žan je i taj dru­štve­ni aspekt, uti­caj ko­ji MO­SI ima­ju na raz­voj kul­tur­nog ama­te­ri­zma, du­ha vo­lon­te­ri­zma… Pret­hod­ne dvi­je godine smo as­fal­ti­ra­li naj­ve­ći broj grad­skih uli­ca, a taj po­sao će­mo na­sta­vi­ti i ove go­di­ne, ali će­mo se tru­di­ti da ra­do­vi poč­nu već u pr­voj deka­di ju­na ka­ko bi bi­li za­vr­še­ni pri­je iga­ra. Isti je slu­čaj i sa adap­ta­ci­jom i re­kon­struk­ci­jom tro­to­a­ra, sa dru­gim ma­njim ra­do­vi­ma na jav­nim po­vr­ši­na­ma i objek­ti­ma ko­ji će do­pri­ni­je­ti ljep­šem iz­gle­du gra­da. Osvje­ži­će­mo sport­ske te­re­ne i bo­ri­li­šta, na­ba­vi­ti ne­do­sta­ju­ću sport­sku opre­mu i re­kvi­zi­te, ura­di­će­mo no­vu sin­te­tič­ku, tar­tan pod­lo­gu na atlet­skoj sta­zi. Ri­ječ je o broj­nim i pot­pu­no oprav­da­nim ra­do­vi­ma, jer su svi ti objek­ti u funk­ci­ji Plje­va­lja, gra­đa­na i spor­ti­sta – na­gla­ša­va Đa­čić.

On ka­že da je or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor usvo­jio pro­gram or­ga­ni­zo­va­nja 54. MO­SI i da su pre­ma tom do­ku­men­tu ras­ho­di za or­ga­ni­zo­va­nje takmiče­nja pla­ni­ra­ni u iz­no­su od 70.900 eura. Da su tro­ško­vi sve­ča­nog otva­ra­nja i za­tva­ra­nja iga­ra pro­jek­to­va­ni na 11.000 eura, a ras­ho­di za do­ček i is­pra­ćaj uče­sni­ka oko 6.500 eura. Oko 15.000 eura su ras­ho­di za mar­ke­ting i in­for­mi­sa­nje.  – To su tro­ško­vi ko­je ima­mo zbog org­na­i­za­ci­je MO­SI, što iz­no­si oko 100.000 eura. Za kul­tur­no-za­bav­ni pro­gram pred­vi­đe­no je oko 72.000 eura. Za is­hra­nu i smje­štaj uče­sni­ka iga­ra po­treb­no je oko 215.000 eura, a tu su­mu obez­bje­đu­ju tj. pla­ća­ju sa­mi uče­sni­ci iga­ra kroz kotizaciju – po­ja­šnja­va pred­sje­nik op­šti­ne i na­gla­ša­va da će pre­ma usvo­je­nom pro­gra­mu, adap­ta­ci­ja i re­kon­struk­ci­ja sport­skih te­re­na i nabav­ka re­kvi­zi­ta ko­šta­ti oko 270.000 eura.  – Ovu su­mu utro­ši­će­mo za već po­me­nu­tu atlet­sku sta­zu, za adap­ta­ci­ju šest otvo­re­nih sport­skih te­re­na i SC „Ada“.

Na­ba­vi­će­mo i od­re­đen broj sport­skih re­kvi­zi­ta za 13 sport­skih di­sci­pli­na ko­ji će opet bi­ti u funk­ci­ji svih plje­valj­skih sport­skih klu­bo­va. Naj­vi­še nov­ca, oko 1,1 mi­li­on eura bi­će utro­še­no za ure­đe­nje gra­da, od če­ga će 60 od­sto ili 660.000 eura bi­ti utro­še­no za as­fal­ti­ra­nje i izgrad­nju uli­ca i adap­ta­ci­ju i re­kon­struk­ci­ju tro­to­a­ra i tr­go­va. Ostat­kom nov­ca fi­nan­si­ra­će se za­vr­šni ra­do­vi na spo­me­ni­ku na Stra­ži­ci, u gradskom par­ku Vo­di­ce, sa­na­ci­ja fa­sa­da, pri­la­go­đa­va­nje jav­nih po­vr­ši­na oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom, iz­grad­nja fon­ta­ne i dru­gi po obi­mu ma­nji po­slo­vi. Kao re­ka­pi­tu­la­ci­ja, pro­gra­mom su pred­vi­đe­na ukup­na sred­stva od 1,77 mi­li­o­na eura, od če­ga će Op­šti­na Plje­vlja obez­bi­je­di­ti 990.000, a Vla­da Cr­ne Go­re 330.000.

Ko­ti­za­ci­ju sam već po­me­nuo, a od spon­zo­ra i do­na­ci­ja oče­ku­je­mo oko 250.000 eura. Ra­ču­na­mo na po­moć Rud­ni­ka uglja ko­ji je i do­sad pred­nja­čio u po­dr­šci ne sa­mo lo­kal­noj upra­vi već i ci­je­loj lo­kal­noj za­jed­ni­ci, ali i na po­moć dru­gih privred­nih su­bje­ka­ta ne sa­mo iz Plje­va­lja, fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja i pred­u­zet­ni­ka. Do­pi­se za spon­zor­stva smo po­sla­li na 92 adre­se – is­ti­če Đačić. On na­gla­ša­va da su si­gur­nost i bez­bjed­nost oko 2.500 mla­dih lju­di ko­ji će bo­ra­vi­ti u Plje­vlji­ma od 5. do 9. ju­la, nji­hov ade­kva­tan smje­štaj i is­hra­na, kao i obez­bje­đe­nje op­ti­mal­nih uslo­va za od­vi­ja­nje tak­mi­če­nja, raz­lo­zi ko­ji sa­mi po se­bi tra­že ozbi­ljan i sve­o­bu­hva­tan pri­stup organiza­ci­ji i od­vi­ja­nju ove ma­ni­fe­sta­ci­je.

Že­li­mo i da se na na naj­bo­lji na­čin pred­sta­vi­mo na­šim go­sti­ma, da im uka­že­mo tra­di­ci­o­nal­no plje­valj­sko go­sto­prim­stvo, da na li­cu mje­sta stek­nu is­ku­stva i sa­zna­nja o ovoj sre­di­ni, nje­noj du­hov­no­sti, isto­ri­ji, kul­tu­ri i da bu­du pro­mo­te­ri Plje­va­lja u gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma iz ko­jih dola­ze. Pred na­ma je i od­go­vor­nost pre­ma ge­ne­ra­ci­ja­ma plje­valj­skih spor­ti­sta i sport­skih rad­ni­ka ko­ji su od osni­va­nja, ka­ko sam već re­kao, bi­li sta­bi­lan oslo­nac MO­SI i uspje­šan or­ga­ni­za­tor, da i ovo­go­di­šnje igre bu­du or­ga­ni­zo­va­ne na jed­na­ko kva­li­te­tan na­čin kao i ra­ni­je MO­SI i dru­ge slič­ne sport­ske ma­ni­fe­sta­ci­je do sa­da odr­ža­ne u Plje­vlji­ma – za­klju­ču­je Đa­čić.  Bo­je Plje­va­lja bra­ni­la ime­na svjet­skog spor­ta – Plje­vlja ni­je­su osni­vač, ali je­su je­dan od naj­sta­bil­ni­jih oslo­na­ca, te­me­lja MO­SI. Uvi­jek smo ima­li broj­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, gdje god se igre održa­va­le i uvi­jek za­pa­žen re­zul­tat.