ODRŽAN SASTANAK MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE

Crna Gora traži da Albanija stavi moratorijum na gradnju mHE

Međudržavna komisija Crne Gore i Albanije za upravljanje vodama raspravljala je danas u Podgorici o mogućem prekograničnom uticaju gradnje malih hidroelektrana na Cijevni. Dvije strane nijesu uspjele da usaglase stav – albanska smatra da uticaj ne postoji, a crnogorska je poručila da treba uvesti moratorijum na dalje radove, sve dok se stručno i tehnički ne dokaže da li ima uticaja.

<<<Vlada: Albanija nas nije obavijestila o uticaju izgradnje malih hidroelektrana na Cijevni<<<

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopštili su da je to prvi sastanak Komisije formirane nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma 3. jula 2018. godine u Skadru.

“Predstavnici crnogorske komisije ponovili su stav Vlade Crne Gore da nadležni organi Albanije nijesu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Cijevni u Albaniji”, navode u tom resoru.

Kako dodaju, crnogorska strana je naglasila da je dokumentacija koju je dostavila Albanija u vidu preliminarnih procjena uticaja na životnu sredinu kasno dostavljena, nepotpuna i da nema vrijednost u tehničkom smislu.

“Ovo sve iz razloga što se radi o studijama izrađenim 2016 i 2017. godine, u kojima ne postoje tehnički podaci koji bi ukazali na prekogranični uticaj mHE na ukupni režim voda. Studije, kako je precizirano ne sadrže podatke o hidrološkim, hidrogeološkim i geološkim karakteristikama, kao ni geodetske podloge o lokalitetima mHE, tipu ovih objekata, kao ni trenutnom stanju i planiranoj projekciji mHE na ovoj rijeci. Albanska strana se na zahtjev crnogorske komisije obavezala da će u roku od 15 dana, dostaviti informaciju o trenutnom stanju kao i planu dalje izgradnje mHE“, naglasili su.

Kada je u pitanju međunarodno vodno pravo – saopšten je stav crnogorske komisije da su prekršene konvencije ESPOO i Helsinška, kao i Okvirna direktiva o vodama Evropske Unije. Dodatni razlog za takav stav je i to što u samim studijama stoji da će se o mogućem prekograničnom uticaju informisati ESPOO sekretarijat što, ističu u Ministarstvu, nije učinjeno.

“Po ovom pitanju crnogorska i albanska strana danas nijesu imale usaglašen stav. Dok je albanska strana smatrala da uticaj ne postoji i da nijesu prekršeni međunarodni standardi, predstavnici crnogorske vodoprivredne komisije iskazali su stav da treba uvesti moratorijum na dalje radove, sve dok se stručno i tehnički ne dokaže da li postoji uticaj ili istog nema. Zbog neslaganja dvije strane po ovom pitanju, predstavnici crnogorske strane su kolegama iz Albanije predočili da je jedini put za rješenje ovog problema direktno uključenje međunarodnih partnera sekretarijata ESPOO i Helsinške konvencije, EU Komisije, što je već pokrenuto”, kazali su iz Ministarstva.

Tokom sastanka raspravljalo se i o drugim temama, kao što su nastavak određivanja repera na rijeci Bojani, kao i otvaranja svih pitanja vezanih za prekogranične vode između Crne Gore i Albanije. Usvojen je Protokol o radu komisije, dogovorene su dalje aktivnosti na izjednačavanju geodetskih repera na rijeci Bojani. Takođe, pokrenute su nove teme koje će biti predmet narednog sastanka međudržavne komisije, kao što su otpadne vode na rijeci Bojani i izgradnja obaloutvrda na rijeci Grnčar sa albanske strane.

“Dvije komisije su saglasne da će ubuduće u duhu dobrosusjedskih odnosa zajednički nastaviti dijalog na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma, potpisanih međunarodnih Konvencija i Direktiva, apsolutno poštujući preuzete međunarodne obaveze”, zaključuju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Izvor: CDM