Iz kompanije ističu da su naročito svjesni značaja rijeke Tare za Crnu Goru, te da je posebna pažnja posvećena praćenju stanja životne sredine u toj zoni, imajući u vidu da projekat podrazumijeva premošćavanje rijeke

Kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), kao odgovorna firma sa bogatim regionalnim i međunarodnim iskustvom, kao i Ugovorom koji ima sa Vladom Crne Gore, od početka projekta izgradnje auto-puta svjesna je značaja očuvanja životne sredine, zakonskih propisa i obaveza koje se odnose na tu oblast.

To su, uz podsjećanje da su obaveze CRBC kada je u pitanju životna sredina definisane Elaboratom procjene uticaja auto-puta na životnu sredinu, danas saopštili danas iz te kineske kompanije.

“Projekat izgradnje autoputa je kompleksan iz više aspekata i realizuje se u izuzetno složenim geološkim uslovima, te stoga i očuvanje životne sredine na jednom tako obimnom i kompleksnom projektu predstavlja dodatni izazov. Stoga je CRBC od početka projekta izgradnje autoputa uspostavio sistem monitoringa i zaštite životne sredine, kao i radne procedure koje zadovoljavaju zakone i propise EU i Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije CRBC ističu da su naročito svjesni značaja rijeke Tare za Crnu Goru, te da je posebna pažnja posvećena praćenju stanja životne sredine u toj zoni, imajući u vidu da projekat podrazumijeva premošćavanje rijeke. “Na drugoj strani, neminovno je da je projekat izgradnje autoputa, imajući u vidu njegov obim i kompleksnost, u toku izvođenja radova ima uticaja na životnu sredinu. Ti uticaji su uz redovni monitoring i praćenje od strane kako CRBC, tako i ostalih učesnika na projektu i nadležnih organa, bili povremenog i privremenog karaktera, te nisu uslovili trajnu ekološku štetu”, navodi se u saopštenju.

Kazali su da je CRBC, u cilju očuvanja životne sredine u toku izvođenja radova, uložio dodatne napore kako bi se životna sredina očuvala od uticaja građevinskih radova sprovodeći između ostalog i sledeće mjere:

“Svi objekti (postrojenja za proizvodnju betona, drobilična postrojenja, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, asfaltna baza) koji, shodno zakonskoj proceduri, podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu, bili su predmet monitoringa u skladu sa mjerama propisanim u pojedinačnim elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu. Stoga je projekat, pored postojeće ekološke saglasnosti za izgradnju autoputa, imao još 53 objekta za koje su dobijene ekološke saglasnosti, što je rezultiralo realizacijom preko 1.000 laboratorijskih ispitivanja kvaliteta vazduha, površinskih voda, otpadnih voda, otpadnih voda iz tunela, zemljišta i buke.”

CRBC je, dodaju, u cilju očuvanja kvaliteta voda, a naročito rijeka Morače i Tare, postavio 16 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru radnih kampova duž cjelokupne trase, od čega pet postrojenja u zoni rijeke Tare.

“Sva navedena postrojenja imaju neophodnu ekološku saglasnost i vodna akta u skladu sa zakonima Crne Gore, dok se shodno propisanim mjerama monitoringa od početka projekta izgradnje autoputa vrši redovno mjesečno kontrolisanje kvaliteta otpadnih voda iz postrojenja, kao i njihovo održavanje. Tome svjedoči ukupno izvršenih preko 700 laboratorijskih analiza kvaliteta otpadnih voda iz postrojenja u periodu od 2016-2021 godine, izvršenih od strane akreditovanih crnogorskih laboratorija. Rezultati ispitivanja su u okviru propisanih ograničenja definisanih zakonom, i nema značajnog uticaja na životnu sredinu.”

Iz CRBC navode i da su otpadne vode iz tunela, u toku perioda njihove izgradnje, dodatno tretirane.

“U cilju smanjenja uticaja otpadnih voda na vodotokove CRBC je imao postavljen sistem kontrolisanja voda sistemom taložnika, sistemima regulacije pH vrijednosti i sistemima separatora ulja i vode, kao i laboratorijskom kontrolom voda prije ispuštanja u recipijent. Mjerenje pH vrijednosti u toku perioda izgradnje tunela vršeno je na dnevnom nivou čemu svjedoči preko 2.900 analiza, od čega je samo u zoni gradilišta duž rijeke Tare izvršeno preko 1.700 mjerenja koja su rađena na više tačaka u skladu sa zahtjevom Inženjera Nadzora. Uvijek se osiguravamo da voda nakon tretmana ispunjava propisane uslove prije nego što bude ispuštena.”

CRBC je, kako navode, imajući u vidu činjenicu da projekat podrazumijeva izgradnju mostova u zoni rijeke Tare, od 2016. godine započeo realizaciju redovnog godišnjeg praćenja stanja biodiverziteta rijeke Tare u zoni gradilišta i zonama van njega.

“Rezultati iz prethodnih godina ukazuju da su uticaji na živi svijet bili privremenog karaktera, što pokazuju podaci iz prethodne dvije godine koji ukazuju na oporavak biodiverziteta i vraćanje u prvobitno stanje”, ističu iz kompanije.

Kazali su i da CRBC realizuje mjere remedijacije na tri tačke duž korita rijeke Tare (Uvač 4, Most 26 i 27, zona mosta Tara 2) u skladu sa prethodno odobrenim Planovima remedijacije od strane nadležnih organa i dobijenih saglasnosti, a sve sa ciljem sanacije negativnih uticaja radova i očuvanja životne sredine. “Ekološka obnova zone mosta Uvač 4 i mostova 26 i 27 je dobra. OON koje je izdao Inženjer kao Nadzorni organ je zatvoreno, a zona mosta Tara 2 se obnavlja u skladu sa odobrenim Planom remedijacije.”

“Svrha implementacije projekta regulacije rijeke Tare od strane CRBC-a, a koji projekat je izvan obima ugovora za izgradnju autoputa, s jedne strane je upravljanje i održavanje rijeke i regulisanje vodotoka; a sa druge strane zaštita puteva i obradivog zemljišta obale rijeke Tare korišćenjem prirodnih materijala nastalih iskopavanjem na projektu”, dodaju iz kompanije.

Ističu da se od početka projekta, kao i danas, otpad redovno prati, evidentira i sakuplja u skladu sa Planovima upravljanja opasnim i neopasnim otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, pri čemu, kako dodaju, kompanija CRBC dostavlja redovne Godišnje izvještaje o stvorenim i predatim količinama otpada (opasni, komunalni, metalni i građevinski otpad).

“Opasni otpad se skladišti u skladu sa propisanim procedurama, u skladištima za privremeno odlaganje opasnog otpada, pri čemu dalje preuzimanje vrši akreditovana kompanija iz Crne Gore, kao i komunalna preduzeća kada je u pitanju komunalni otpad”, navodi se u saopštenju.

CRBC je, naglašavaju, u cilju prevencije rizika i akcidenata u životnoj sredini u toku perioda izgradnje posebnu pažnju posvetio edukaciji radnika angažovanih na gradilištima, sprovodeći redovne obuke i upoznavajući ih sa rizicima i procedurama za reagovanje u hitnim situacijama.

“Kao međunarodno priznati Izvođač, CRBC pridaje veliki značaj reputaciji i menadžmentu, te obavlja poslove na zakonit, usklađen, otvoren i transparentan način. U dvogodišnjem periodu odgovornosti za uklanjanje nedostataka nakon završetka glavnog dijela Projekta, CRBC će nastaviti da vodi računa o zaštiti životne sredine i očuvanju rijeke Tare i nastaviće da snosi relevantne odgovornosti i obaveze”, zaključuju iz kineske kompanije.

Izvor: Vijesti.me