All for Joomla All for Webmasters
13 C
Bijelo Polje
ponedeljak, jul 22, 2019

Turistička organizacija Bijelo Polje uručila plakete i zahvalnice (Video, Foto)

Turistička organizacija Bijelo Polje danas je svečano uručila plakete i zahvalnice subjektima i pojedincima za najbolje u turizmu za 2017. godinu. Violeta Obradović direktorica turističke organizacije Bijelo Polje je kazala, da se plakete i zahvalnice dodjeljuju subjektima i pojedincima koji su svojim aktivnostima obogatili turističku...

Za legalizaciju 2.000 “divljih” objekata u Pljevljima

Opština Pljevlja je spremna za primjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata pošto ima zaposlene različitih, a potrebnih zanimanja, kazala je Pobjedi sekretarka za uređenje prostora Mira Čolović.   Predstoji imenovanje glavnog gradskog arhitekte. U toku je, kaže ona, priprema odluke o naknadi za komunalno...

Novogodišnji bjelopoljski bazar od 29-30 decembar

Turistička Organizacije Bi­je­log Po­lja, TA Rams, Se­kre­ta­ri­ja­ta za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj opštine Bijelo Polje i Cen­tra za kul­tu­ru Bijelo Polje organizovaće od 29-30 decembra’’NOVOGODISNJI BJELOPOLJSKI BAZAR’’. Novogodišnji bazar se održava u duhu novogodišnjih praznika i brojnih novogodišnjih iznenadjenja i nagrada, a da osim bogatog programa ponudjača...

Turska firma, koja je dio imovine Gornjeg Ibra zakupila za 400 hiljada eura na sedam godina, još nije pokrenula proizvodnju

Tur­ska fir­ma San­dža­kli Mo­bi­li­ja, ko­ja je pri­je vi­še od tri go­di­ne pot­pi­sa­la ugo­vor sa Sa­vje­tom za pri­va­ti­za­ci­ju o ku­po­vi­ni po­go­na La­me­lir­ni­ca u Ro­ža­ja­ma, ko­ji se pro­sti­re na 72,6 hi­lja­da kva­dra­ta, i po­kre­ta­nju pro­iz­vod­nje, do sa­da ni­je re­a­li­zo­va­la ni­šta od pla­ni­ra­nog.   Na­i­me, in­ve­sti­tor iz Tur­ske...

Štrajkovaće ako ne dobiju 200 hiljada

Biv­ši rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci bje­lo­polj­skog Vun­ka u ste­ča­ju tra­ži­li su od Vla­de da se u ko­rist njih 144 od­rek­ne di­je­la po­tra­ži­va­nja od 200 hi­lja­da eura. Pred­stav­nik rad­ni­ka De­si­mir Mi­nić je na ju­če­ra­šnjem zbo­ru ka­zao ka­ko oče­ku­ju da im Vla­da pre­ko Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja iza­đe u...

Akcionari Vunka uputili zahtjev Ministarstvu finansija Crne Gore za obeštećenje iz stečajne mase

Portalu sjevercg je dostavljeno saopštenje akcionara bjelopoljskog kombinata AD Vunko, u kojemu navode da je njih 280 akcionara uputilo  zahtjev Ministarstvu finansija Crne Gore za obeštećenje iz stečajne mase.        Oni smatraju da su oštećeni prodajom imovine preduzeća, jer su vlasnici 50% kombinata....

Iako je kolašinski krompir nadaleko čuven po kvalitetu i u stalnoj je potražnji, Crna Gora uvozi holandski krompir

Jedan od najpoznatijih kolašinskih poljoprivrednika iz moračkog Trebaljeva, Pero Novaković, tvrdi da su poljoprivrednici u veoma lošoj situaciji. Država odvaja mala sredstva za poljoprivrednike ovog područja, dok je odnos opštine, kako tvrdi on,  ravan nuli, pišu Dnevne novine. Iako je kolašinski krompir nadaleko čuven po...

Sjeverni region i dalje tone u tešku ekonomsku situaciju, nezaposlenost se i dalje povećava

Sjeverni region i dalje tone u tešku ekonomsku situaciju, nezaposlenost se i dalje povećava, a gradjane očekuje još teža zima koju većina gradjana nije spremna dočekati, kazali su u svom saopštenju iz NVO,,Euromost" koje je dostavljeno Portalu sjevercg. Koliko se nezaposlenost povećava govore i novi...

VUNKO: Apelacioni sud  odbacio prigovor dva akcionara, sa čime su se stekli uslovi za raspodijelu stečajne mase prema povjeriocima

Apelacioni sud donio je rješenje u vezi prigovora oko prodaje “Vunka”, čime su se, kako je za Dnevne novine saopštio stečajni upravnik Radojica Grba, stekli uslovi da se izvrši namirenje povjerilaca. “Najvjerovatnije će tokom ove sedmice uslijediti namirenje prioritetnih povjerilaca, dok će ostali biti namireni po...

Bijelo Polje: Bankrotirala Bjelasica Rada

Bjelopoljska fabrika Bjelasica Rada, u većinskom vlasništvu Eurofonda i formalno je bankrotirala donošenjem rješenja 8. septembra, potvrdio je stečajni upravnik tog preduzeća Sreten Mrvaljević U Privrednom sudu u srijedu je održano ročište za ispitivanje potraživanja i usvojena konačna lista prema kojoj je stečajna uprava priznala...

Pro­te­sto­va­li biv­ši i sa­da­šnji rad­ni­ci bje­lo­poljs­ke fir­me Mi­kro 

De­se­tak biv­ših i sa­da­šnjih rad­ni­ka bje­lo­polj­ske fir­me Mi­kro ju­če su pro­te­sto­va­li, tra­že­ći, ka­ko su ka­za­li, is­pla­tu pla­ta i do­pri­no­sa za pen­zij­sko-in­va­lid­ski staž. Ka­ko su sa­op­šti­li, pret­hod­no ni­je­su pri­sta­li da bu­du an­ga­žo­va­ni u no­vo­o­sno­va­noj fir­mi Mi­kro SE. U ime sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je, na­kon sjed­ni­ce ko­ju smo odr­ža­li...

Bjelasica Rada bankrotirala

Za fa­bri­ku Bje­la­si­ca Ra­da ni­ko ni­je pod­no­sio plan re­or­ga­ni­za­ci­je u za­kon­skom ro­ku od 90 da­na od uvo­đe­nja ste­ča­ja, pa će bi­ti pro­gla­šen ban­krot, a imo­vi­na ogla­še­na na pro­da­ju, po­tvr­dio je za „Dan” ste­čaj­ni uprav­nik tog bje­lo­polj­skog pred­u­ze­ća Sre­ten Mr­va­lje­vić.   Foto:Vijesti Pro­gla­ša­va­nje ban­kro­ta oče­ku­je se u...

U mesu živa, salmonela i ešerihija

n­spek­cij­ske slu­žbe za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve to­kom ju­la uni­šti­le su ili vra­ti­le sa gra­ni­ce čak 177,8 to­na hra­ne, po­ka­zu­je mje­seč­ni iz­vje­štaj te in­sti­tu­ci­je. Ta­ko­đe, ot­kri­ve­no je da su po­je­di­ne po­šilj­ke hra­ne ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla sa­dr­ža­le ži­vu, kao i bak­te­ri­je sal­mo­ne­lu i eše­ri­hi­ju...

Počela isplata socijalnih naknada

Isplata socijalnih naknada za jul počela je danas, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.   Ministarstvo će za isplatu naknada utrošiti oko pet miliona eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 515.007 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske...

Spriječen uvoz 31 tone piletine zaražene salmonelom

Crnogorski inspektori spriječili su da na tržište dospije 27 tona pilećeg bataka, 3.770 kilograma piletine za roštilj, te 690 kilograma dagnji zaraženih opasnom bakterijom salmonelom, navodi se u Izvještaju o radu inspekcijskih službi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za jul, u...

Crna Gora na 5. mjestu u Evropi po broju nezaposlenih

Crna Gora nalazi se na 19. mjestu u svijetu po broju nezaposlenih, a na petom mjestu u Evropi, dok je Bosna i Hercegovina po tom osnovu najgore rangirana u Evropi, pokazuje novi izvještaj organizacije “Trading Economics”. Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu  iznosila je...

Rekordna potrošnja struje u avgustu

U prvim danima avgusta, oboreni su dnevni i nedeljni rekordi potrošnje električne energije u ljetnjim mjesecima otkako se vrše mjerenja, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.  Tako je, kako ističu, 9. avgusta zabilježena najveća dnevna potrošnja struje u ljetnjim mjesecima koja iznosi 9.770 MWh. “Za prvih...

U Plavu se održava tradicionalna manifestacija Dani borovnice (Video)

U Plavu se održava  tradicionalna manifestacija Dani borovnice koja će trajati do utorka, prvog avgusta. Planirane su brojne aktivnosti: od izložbi slika, preko sajma poljoprivrede do koncerata narodne muzike i estradnih zvijezda Al Dina i Dare Bubamare. Danas se održala  tradicionalna berba borovnice i izlet u Nacionalni park Prokletije, kao...

Pčelari iz CG i Srbije zajedno u Bijelom Polju

Tridesetak pčelara iz Crne Gore i Srbije danas je u gradskom parku u Bijelom Polju na 7. manifestaciji "Med - hrana i lijek" izložilo svoje proizvode.  Na različitim štanovima različita i ponuda. Pored meda na njima se nalazila bogata ponuda i drugih pčelinjih proizvoda...

Vlada planira da odustane od drugog bloka

Po pr­vi put od po­čet­ka pri­če o dru­gom blo­ku Ter­mo­e­kek­tra­ne Plje­vlja (TEP) u Elek­tro­pri­vre­di raz­ma­tra­ju sce­na­rio po ko­jem se ta in­ve­sti­ci­ja ne bi re­a­li­zo­va­la, već bi se po­sto­je­ća sre­dstva ulo­ži­la u po­sto­je­ći blok, sa­op­šti­li su iz MANS-a. U za­htje­vu za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za pr­vi...

Tango kamp u Kolašinu od 25.jula

Internacionalni tango kamp, koji će tokom 20 dana ugostiti oko 700 gostiju iz 25 zemalja, počinje 25. jula u Kolašinu. Kako su saopštili organizatori, zbog rekordnog broja gostiju, turistički kapaciteti u Kolašinu biće gotovo potpuno popunjeni tokom centralnih desetak dana događaja. Pored svakodnevnih plesnih aktivnnosti,...

KRENULA POBUNA NA SJEVERU CRNE GORE ZBOG MINI HIDROCENTRALA: Danas u Plavu održan protest (Foto,Video)

Danas je u Plavu kako je i najavljeno u "Pet do dvanest", krenula pobuna na sjeveru Crne Gore zbog mini hidrocentrala, koje su krenule da se izgradjuju po čitavom sjevernom regionu, od Plava, Adnrijevice, Murina, Berana, do Bijelog Polja i drugim opštinama na sjeveru,...

Vunko Bijelo Polje: Zbog zabilježbe restitucije nema kupoprodajnog ugovora

Pred­sjed­nik Udru­že­nja za po­vra­ćaj pri­vat­ne svo­ji­ne Bi­je­lo Po­lje Bran­ko Haj­du­ko­vić pod­sje­tio je da je ne­dav­no u Pri­vred­nom su­du vri­jed­na imo­vi­na bje­lo­polj­skog pred­u­ze­ća Vun­ko pro­da­ta po, ka­ko je ka­zao, ba­ga­tel­nim ci­je­na­ma. Imo­vi­na je pro­da­ta iz ste­čaj­nog po­stup­ka, ko­ji je vo­dio ste­čaj­ni uprav­nik Ra­do­ji­ca Gr­ba, Kon­zor­ci­ju­mu „Du­lo­vić”...

Predsjednik Marković otvorio rekonstruisani Hotel „Berane“

Predsjednik Vlade Duško Marković otvorio je popodne u Beranama rekosnstruisani Hotel „Berane“ u čiju je obnovu uloženo oko dva miliona eura, dok kompletna investicija iznosi oko 4,5 miliona. „Zaista sam fasciniran. Od početka sam pratio i ideju i razvoj ovog projekta i snažno ga podržavao jer ovo...

Kompanija ,,Imperijal” obilježila 17. godišnjicu rada i tri godine od otvaranja shopping centra (Foto)

Danas je kompanija ,,Imperijal" ispred shopping centra  u Nedakusima obilježila 17. godišnjicu rada i tri godine od otvaranja shopping centra, kao i 13. jul Dan državnosti Crne Gore    Izvršni direktor kompanije ,,Imperijal'' Vojislav Smolović je za Portal sjevercg kazao, da su danas povodom godišnjice...

MINISTARSTVO EKONOMIJE: Najviše ulaganja u sjeverni region

Za realizaciju 562 razvojna projekta u Crnoj Gori u prošloj godini uloženo je ukupno 492,34 miliona eura, od čega u sjeverni region skoro 208 miliona, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.   Generalni direktor za razvoj u Ministarstvu ekonomije, Miloš Čelanović, kazao je agenciji Mina biznis...

Mojkovac: Sastanak pet gradonačelnika povodom formiranja regionalnog parka Sinjajevina

Opština Mojkovac i njen predsjednik Dejan Medojević juče su bili domaćini sastanka predsjednika pet opština povodom uspostavljanja Regionalnog parka Sinjajevina, planiranog istoimenim projektom koji finansira Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz međuopštinski razvojni grant program. Nosilac ovog projekta je Opština Mojkovac, dok su njeni  partneri Opštine Danilovgrad,...

U preduzeću nezakonito uveden stečaj

Pred­stav­nik 350 biv­ših rad­ni­ka ski-cen­tra ne­ka­da­šnje „Bje­la­si­ce“ Raj­ko Vla­ho­vić pod­nio je no­vu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv biv­šeg ste­čaj­nog uprav­ni­ka tog pred­u­ze­ća Sreć­ka Me­de­ni­ce, fir­me „Be­pler i Džej­kob­son“, re­gi­stro­va­ne na Ki­pru, i biv­šeg pred­sjed­ni­ka Pri­vred­nog su­da Dra­ga­na Ra­ko­če­vi­ća. Vla­ho­vić je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa­op­štio da...

Neradni dani za Dan državnosti 13. jul i 14. jul

  Neradni dani za državni praznik Dan državnosti su četvrtak 13. jul i petak 14. jul, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. "Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične...

Mesopromet dobio sertifikat da može svoju robu da prodaje na tržište EU

Pet proizvođača hrane iz Crne Gore može da prodaje svoju robu na tržištu EU. Sertifikate su  dobile dvije klaonice i tri mjesne industrije. Na listi izvoznika u EU naći će se proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda. Proizvođači čiji su objekti ovom odlukom Evropske komisije stavljeni...

Izgradnja najveće mljekare na sjeveru države u završnoj fazi

Dolazak petnaestak šlepera sa panelima iz Austrije označio je početak završne faze izgradnje najveće mljekare na sjeveru države koju u Pavinom Polju gradi preduzeće Milkraft. Riječ je o 8.500 kvadrata plastificiranih, kiselo otpornih panela sa vatrostalnom vunom koji će narednih dana biti ugrađeni u...

Poljoprivrednici sa sjevera nezadovoljni otkupnom cijenom od jednog eura za kilogram malina,tra­ži­mo ci­je­nu ko­ja je bi­la pro­šle go­di­ne, ako se to ne de­si do­go­vo­ri­t ćemo se o ra­di­ka­li­za­ci­ji pro­te­sta

Pred­sjed­nik Udruženja ma­li­na­ra „Fe­mi­ća krš” Vu­če­ta Fe­mić ka­že da su ma­li­na­ri raz­o­ča­ra­ni oba­vje­šte­njem op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za odr­ži­vi raz­voj da će ove se­zo­ne ot­kup­na ci­je­na po ki­lo­gra­mu ma­li­ne bi­ti je­dan euro. Fe­mić na­gla­ša­va da su ma­li­na­ri za­te­če­ni i iz­ne­na­đe­ni jer, ka­ko ka­že, ni­je­su ni slu­ti­li...

Podržali Vladin predlog o majkama,Crnogorski parlament će se o tome izjasniti na sjednici zakazanoj za 29. jun

Zakonodavni odbor podržao je danas Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila, kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Crnogorski parlament će se o tome izjasniti na sjednici zakazanoj za 29. jun. Ustavni sud...

Marković: Možda odustanemo od povećanja PDV-a

Premijer Duško Marković najavio je da bi Vlada mogla da odustane od povećanja PDV-a."Da budem optimista... možda odustanemo od povećanja PDV-a", kazao je Marković na sjednici Privredne komore gdje se raspravlja o barijerama u biznisu. Tačnije pred njima je dokument "Analiza fiskaliteta na državnom i lokalnom...

Prodat Vunarski kombinat u Bijelom Polju za 2,25 miliona eura,bivši radnici zadovoljni,akcionari nezadovoljni

Kompletna imovina bjelopoljskog preduzeća,,Vunko" u stečaju prodata je na 23 licitaciji,koja je juče održana u Privrednom sudu. Ta imovina je prodata firmama,,Dulović" iz Mojkovca i ,,Braveri" iz Bijelog Polja za 2,25 miliona eura. Prema riječima predstavnika radnika Milana Ljujića,radnici su zadovoljni i očekuju da će...

Direktor Fonda PIO Dušan Perović: Pravo na penziju majkama teče od dana kada im prestane važiti pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO Dušan Perović kazao je Dnevnim novinama da je do sada 397 žena, doskorašnjih korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, podnijelo zahtjev za ponovno uspostavljanje prava na penziju. Perović je, u razgovoru za DN, naveo...

Danas 23 – ća licitaciona prodaja cjelokupne imovine “VUNKA”- cijena sa početnih 11 miliona sada 2,2 miliona eura!

Privredni sud zakazao je za danas u 13 sati prodaju cjelokupne imovine Vunka iz Bijelog Polja, nakon dogovora između predstavnika Zbora povjerilaca, stečajnog sudije Faruka Mušovića i stečajnog upravnika Radojice Grbe. Na 23. licitacionoj prodaji imovina će se prodavati po cijeni od 2,25 miliona eura,...

Savković: Kovačević nije advokat korisnica naknada majki sa troje i više djece!

"Nedavno učešće advokata Kovačevića u emisiji "Okvir" izazvalo je nezadovoljstvo majki i zato smo odlučile da reagujemo..." Predsjednica Koordinacionog odbora Željka Savković obavijestila je korisnice naknada, majke sa troje i više djece, i medije, da advokat Aleksandar Kovačević nije njihov advokat. "Gospodina Kovačevića su korisnice naknada ranije angažovale samo...

Sa graničnih prelaza u Crnoj Gori vraćeno više od 40 tona limuna, lubenica, breskvi i paprika u kojima je utvrđeno prisustvo mnogo većih količina pesticida od dozvoljenih

Sa graničnih prelaza u Crnoj Gori, od 7. juna do danas Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove spriječila je stavljanje na tržište 12 nebezbjednih pošiljki raznih vrsta hrane (povrće, voće, hrana za djecu, hrana za životinje, sokovi, začini), saopšteno je iz ovog resora. Prema...

Škoda Praha nastavlja pregovore o drugom bloku TE Pljevlja

Predstavnici Škoda Prahe i Elektroprivrede (EPCG) nastavili su pregovore u pravcu postizanja dogovora i počinjanja realizacije projekta izgradnje drugog bloka Termoelektrane (TE) u Pljevljima. Škoda Praha predstavila je, protekla dva dana u Nikšiću, zajedno sa svojim partnerima, tehnički i finansijsko-pravni aspekt u cilju konačnog...
Free WordPress Themes, Free Android Games