All for Joomla All for Webmasters
10 C
Bijelo Polje
nedelja, oktobar 13, 2019

Salmonela pronađena u jednom uzorku piletine

Prema podacima kojima raspolaže Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, analiza jednog uzorka piletine iz uvoza, koji je u januaru ove godine u laboratoriju dostavio veterinarski inspektor, pokazala je prisustvo salmonele, saopšteno je Dnevnim novinama. Kako su u Upravi naglasili, u skladu sa...

Ministar sporta da odgovori: Zbog čega godinama od raspodjele sredstava za sufinasiranje projekata u sportu, klubovima iz Pljevalja se dodijelili, od 2 do 4 posto , a ima teretana...

Nakon što je poslanik DPS-a Filip Vuković, u formi poslaničkog pitanja, pozvao je ministra sporta Mladena Janovića da učini sve kako Sportski centar Ada u Pljevljima ne bi ušao u treći mjesec bez električne struje zbog duga od 32.000 eura. Odgovarajući Vukoviću,  Janović  je...

Bajčetić predao tužbu protiv države Crna Gore

Juče je Osnovnom sudu u Podgorici od strane mojih pravnih zastupnika, predata tužba protiv države Crne Gore – Ministarstva Unutrašnjih poslova, radi naknade materijalne štete, koju sam pretrpio kao vlasnik putničkog motornog vozila prilikom protesta 17.10.2015. godine u ranim jutarnjim satima, ispred Skupštine Crne...

Novi zakon za majke sa troje i više djece predviđa vraćanje majki na biro i penziju

Komisija za ekonomsku politiku usvojila je juče predloženi posebni zakon Ministarstva rada i socijalnog staranja kojimje regulisan status majki troje ili više djece korisnica naknada, koje je Ustavni sud nedavno ukinuo, saznaje Pobjeda. Članovi Komisije su, kako je rekao izvor Pobjede, kazali da je predloženim...

Pljevlja: Maligne bolesti haraju sjeverom

Dok savremeni svijet sve više novca, vremena, tehnologija i znanja ulaže u rešavanje pitanja zagađenja životne sredine, u ekološkoj državi Crnoj Gori Pljevlja su grad zahvaćen epidemijom maligniteta, koja je upravo prouzrokovana kataklizmičnim stanjem životne sredine - saopštili su iz Demokratske Crne Gore povodom...

Majke najavile novi protest u četvrtak 8. juna, s početkom u 17 sati ispred Skupštine Crne Gore

Protest majki korisnica naknada održaće se 8. juna  u 17 časova, ispred Skupštine Crne Gore, saopštila je članica Koordinacionog odbora Željka Savković. "Skoro puna četiri mjeseca, korisnice naknada sa troje i više djece pokušavaju da otvore oči onom dijelu crnogorske javnosti koja zatvara oči pred istinom....

Aktivisti Juventasa sakupili blizu 3,6 hiljada odbačenih igala i špriceva

Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici ododbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva. Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u...

Saniranje mostova na regionalnom putu Slijepač most – Pljevlja, na dionici do Kovrena,više podsjećaju na napuštena nego ozbiljna gradilišta

Saniranje mostova na regionalnom putu Slijepač most - Pljevlja, na dionici do Kovrena, započeto protekle godine trajalo je nepuna dva mjeseca, što je bilo dovoljno da se faktički samo otvore radovi na dva objekta koji više podsjećaju na napuštena nego ozbiljna gradilišta. "Zaboravljeni mostovi" su...

Am­ba­sa­dor­ka UAE u Crnoj Gori posjetila Rožajsku NVO ,,Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama”

Am­ba­sa­dor­ka Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta u Cr­noj Go­ril Haf­sa Ab­dul­la Mo­ha­med Sha­rif Alu­la­ma, sa sa­rad­ni­ci­ma, obe­ća­la je po­moć ro­žaj­skoj NVO „Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma’’. Alu­la­ma je ka­za­la da je po­sje­tu NVO upri­li­či­la ka­ko bi se upo­zna­la sa nji­ho­vim ak­tiv­no­sti­ma. Zna­mo da je NVO „Olak­šaj­mo...

Pljevlja:Tužili Rudnik zbog loše gradnje

Od ukup­no 80 rad­ni­ka Rud­ni­ka uglja, ko­ji su 2015. go­di­ne do­bi­li sta­no­ve, njih 71 je tu­žio tu kom­pa­ni­ju jer tvr­de da su ošte­će­ni. Na­i­me, Rud­nik uglja je u pe­ri­o­du od 2010. do 2015. go­di­ne fi­nan­si­rao iz­grad­nju zgra­de sa 80 stam­be­nih je­di­ni­ca za po­tre­be svo­jih rad­ni­ka....

Finansijska dokumentacija posvađala članove Savjeta RTCG-a, koji su u ovom savjetu ispred NVO

Jedna od vrućih tema na posljednjoj sjednici Savjeta Radio televizije Crne Gore bila je finansijska dokumenacija. Jedan od članova Savjeta Milan Radović saopštio je za portal Antena M da se u najmanju ruku začudio kada je u kabinetu na kompjuteru predsjednika Savjeta RTCG Vladimira Pavićevića...

Petnjičko selo Trpezi suočeno sa izraženom migracijom stanovništva,pri­je dva­de­se­tak go­di­na ško­la u Tr­pe­zi­ma bro­ja­la je 450 uče­ni­ka, da bi taj br­oj da­nas bio sve­den is­pod sto.

Ras­po­lo­ži­vi po­da­ci ja­sno uka­zu­ju da na pod­ruč­ju Bi­ho­ra, po­red pri­vred­nog i eko­nom­skog za­o­sta­ja­nja, mi­gra­ci­o­na kre­ta­nja i pad na­ta­li­te­ta po­pri­ma­ju za­bri­nja­va­ju­ći ka­rak­ter. To naj­bo­lje ilu­stru­je pri­mjer Mje­sne za­jed­ni­ce Tr­pe­zi ko­ja bro­ji oko 400 do­ma­ćin­sta­va. Sta­ti­sti­ka go­vo­ri da je mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva po­seb­no iz­ra­že­na po­sled­njih go­di­na i...

CG i zvanično u NATO-u

Crna Gora formalno je postala 29. članica NATO-a nakon što je naša delegacija predala instrumente ratifikacije Sjevernoatlantskog ugovora zamjeniku američkog državnog sekretara Tomasu Šenonu na ceremoniji u Vašingtonu. Ceremoniji su prisustvovali generalni sekretar Alijanse, Jens Stoltenberg, Šenon, crnogorski premijer Duško Marković, šef diplomatije Srđan Darmanović...

Euromost: Svjetski dan zaštite životne sredine Sjeverni region doćekuje sa katrastofalnim stanjem u svim opštinama

5. jun je Svjetski dan zaštite životne sredine i obilježava se u čitavom svijetu,kazali su u Nevladinoj organizaciji Euromost, gdje su dodali da povodom ovog dana, žele ukazati na katastrofalno stanje kada se tiče životne sredine u opštinama na sjeveru Crne Gore.  Privremeno odlagalište u Rožajama,foto:euromost Oni...

U Gusinju ozvaničena inicijativa o formiranju međunarodnog nacionalnog parka

U Gusinju je ozvaničena inicijativa  da cje­lo­kup­ni ma­siv Pro­kle­ti­ja, ko­ji se pro­sti­re u tri re­gi­je – Cr­noj Go­ri, Al­ba­ni­ji i Ko­so­vu, bu­de me­đu­na­rod­ni na­ci­o­nal­ni park. Taj pro­je­kat, ka­ko je is­ta­kao struč­ni sa­rad­nik u NP „Pro­kle­ti­je“ Enes Dre­ško­vić, po­kre­tač ini­ci­ja­ti­ve, ra­đen je du­go go­di­na pre­ko...

Ministarstvo je u petak objavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji više ne poznaje naknade za majke troje i više djece

Ministarstvo rada i socijalnog staranja formiralo je, uz podršku Vlade, tim koji radi poseban zakon kojim će biti regulisan status majki troje i više djece, korisnica naknada koje je Ustavni sud nedavno ukinuo, piše Pobjeda. „Vlada je na taj način izašla u susret legitimnim očekivanjima...

Majke korisnice naknada za troje i više djece protestovale na gradskom trgu u Bijelom Polju

Oko pedeset korisnica naknada za troje i više djece okupilo se večeras na gradskom trgu u Bijelom Polju, nezadovoljne umanjenjem naknada.   foto:facebook Rosanda Peković je kazala da majke znaju da je njihovo stečeno pravo neotuđivo i da niko ne može rješavati ova pitanja po svojoj...

Blokirano odlaganje komunalnog otpada u Rujištu Beranama,da li se ponavlja Beranselo?

Usljed blokade istovara komunalnog otpada na Privremenom odlagalištu u Rujištu, kamioni Komunalnog preduzeća „Berane“ odvoze sakupljeni otpad na deponije u drugim opštinama, potvrdio je saznanja Espone Savo Vučetić - direktor Komunalnog preduzeća. On je u telefonskom razgovoru saopštio da se sakupljeni otpad odvozi u...

Nevrijeme na području Opštine Bijelo Polje izazvalo poplave:Opštinski štab za vanredne situacije poziva gradjane da im se jave u slučaju potrebe (Video,Foto)

Danas je u popodnevnim časovima pala velika kiša i grad na području Opštine Bijelog Polja koja je nanijela štetu.Opštinski štab za vanredne situacije poziva gradjane da u slučaju potrebe, ugroženosti lica ili imovine usljed velike količine padavina na teritoriji naše opštine, pozovu broj opštinske...

Ustavni sud : Nijesmo prepravljali odluku o naknadama za majke

Ustavni sud Crne Gore preko sredstava javnog informisanja, u principu, ne reaguje na komentare iznijete u javnosti o donijetim i objavljenim odlukama. Međutim, nakon javnog reagovanja Miodraga Iličkovića, sudije ovog Suda i drugih tekstova u sredstvima javnog informisanja u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Crne...

UCG: Odluka Vlade o školi u Beranama vođena političkim razlozima, pozivamo ih da ponovo razmisle

Senat Univerziteta Crne Gore je razmatrajući upisnu politiku za studijsku 2017/18. godinu predložio upis istog broja studenata kao prošle godine, vodeći računa o licenci, uz izuzetak za Visoku medicinsku školu Medicinskog fakulteta za koju se predlaže obustava upisa, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima. Prošle...

Tužilaštvo provjerava da li je piletina koja se uvozi neispravna

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici provjerava da li su tačni navodi da je pileće meso koje se uvozi neispravno, saopšteno je Portalu Analitika. “Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je već formiralo predmet radi provjere uvoza pilećeg mesa. Predmet se nalazi u izviđaju i u cilju...

Vlada Crne Gore:Medicinska škola ostaje u Beranama

Vlada nije dala saglasnost na izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu."Ne trebaju nam za Sjever deklaracije, nego realna politika“, zaključio je Marković obrazlažući odluku Vlade da ne da saglasnost za izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu. Univerzitet Crne Gore obratio se...

Baranin sa mjesta šefa servisa prebačen u konobare

Nakon 37 godina uspješnog rada i brojnih priznanja, Baranin Sefedin Đeković, radnik hotela Princess, od direktora je dobio uslov ili da prihvati nižu radnu funkciju ili da uzme radnu knjižicu i ode iz firme gdje je proveo cio svoj radni vijek, pišu Dnevne novine. Đeković...

Građanska inicijativa “ZA NAS” zahtijeva da sudije Ustavnog suda odmah podnesu ostavke na svoje funkcije!

Današnje javno saopštenje sudije Ustavnog suda Miodraga Iličkovića kojim se ograđuje i povlači glas u odnosu na volšebno “izmijenjenu” Odluku Ustavnog suda za naknade majkama, koja je objavljenja u Službenom listu, 20. aprila, 2017. godine, a kojom je izmijenjena i proširena odluka o istoj...

Rožaje:Naše pare neko je stavio u svoj džep

Ži­te­lji ro­žaj­skog na­se­lja Osre­dak, u Uli­ci 30. sep­tem­bar, op­tu­ži­li su lo­kal­nu vlast da su ne­na­mjen­ski po­tro­ši­li no­vac ko­ji je Vla­da upu­ti­la za sa­na­ci­ju šte­ta ko­ju su do­ma­ćin­stva je­se­nas pre­tr­pje­la u po­pla­va­ma. Ša­bo Nur­ko­vić u ime kom­ši­ja: Ade­ma Ka­la­ča, Eska Ku­ča, Šuć­ra Fej­zi­ća, Ome­ra Mu­ri­ća,...

Mjesec zaštite od požara“ u opštinama Gusinje i Plav

U okviru kampanje „Mjesec zaštite od požara“, predstavnici Direktorata za vanredne situacije MUP-a i službe zaštite i spašavanja, sjutra 1. juna 2017. godine, u Gusinju, dijeliće letke i razgovarati sa građanima o smanjenju rizika i preventivnom djelovanju u slučaju požara. Aktivnosti će se odigravati...

Mještani Rujišta iz Berana za danas najavili novu blokadu odlagališta otpada

Mještani Rujišta će od danas blokirati Privremeno odlagalište komunalnog otpada u tom mjestu. Oni su se na taj čin odlučili jer Opština Berane nije ispoštovala Ugovor koji je 2. juna 2015. potpisala sa predstavnicima Rujišta, kao i njegovog Aneksa od 31. jula iste godine, ali i...

U Bijelom Polju čopor pasa izujedao djevojčicu

Dvo­i­po­go­di­šnja dje­voj­či­ca I.J., iz se­la Ma­ha­la u Bi­je­lom Po­lju, sa­mo pu­kom sre­ćom pre­ži­vje­la je na­pad čo­po­ra pa­sa lu­ta­li­ca. Raz­ja­re­ne ži­vo­ti­nje ju­če su u po­sli­je­po­dnev­nim sa­ti­ma na­pa­le dje­voj­či­cu u bli­zi­ni ku­će i na­ni­je­le joj po­vre­de u pred­je­lu gla­ve u vi­du vi­še ugri­za. Dje­te­tu je po­moć...

Opština Berane nagradila najbolje

Svečana dodjela nagrada đacima generacije i dobitnicima diplome “Luča” osnovnih i srednjih škola sa područja naše opštine za školsku 2016/2017. održana je danas u sali Centra za kulturu. Na svečanosti su nagrađeni i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu,...

Medojević: Katnić predstavlja ozbiljnu prijetnju, mora biti smijenjen i hospitalizovan

Nakon zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva da se funkcioneru Demokratskog fronat i lideru PzP-a Nebojši Medojeviću skine poslanički imunitet zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca, reagovao je taj politički savez ističući da je ovo najveći napad na PzP do sada. "Medojević je simbol slobode,...

Bojanić podnio prijavu protiv Brajovića zbog lažnih iskaza u aferi “Ramada”

Bivši poslanik Mladen Bojanić podnio je protiv predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i još šest osoba, krivičnu prijavu zbog davanja lažnog iskaza u slučaju "Ramada",prenio je portal Vijesti. "Očekujem od tužilaštva da što prije uzme ovaj slučaj u razmatranje, jer ipak se radi o predsjedniku parlamenta....

Iličković se ogradio od odluke za naknade majkama jer je prepravljena

Sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković ogradio se i izuzeo svoju podršku ranijoj odluci  tog suda, kojom su naknade za majke sa troje i više djece ocijenjene neustavne, a Vladi naloženo da donese novi propis. foto:Vijesti Sudija se na to odlučio nakon što je Ustavni sud na sjednici...

Kazne više neće stopirati vozačke

Ustavni sud je, na održanoj sjednici, proglasio neustavnim odredbe Zakona o prekršajima kojima je bilo uslovljeno da se moraju platiti kazne iz oblasti saobraćaja da bi vlasnik vozila mogao da podigne u MUP-u saobraćajnu ili vozačku dozvolu. Kako se navodi u odluci suda, u koju...

Re­dže­pa­gić: U Na­ci­o­nal­nom par­ku se la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či

U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“,  od­ ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, koji kaže da pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga...

Predsjednica Sindikata zdravstva Crne Gore protivi se ukidanju Više medicinske škole u Beranama

Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta zdrav­stva Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić ka­za­la je za „Dan” da se pro­ti­vi od­lu­ci da se Vi­ša me­di­cin­ska ško­la u Be­ra­na­ma uga­si i da je ve­li­ki broj mla­dih zdrav­stve­nih rad­ni­ka zbog lo­še po­li­ti­ke u si­ste­mu bez po­sla. Ona is­ti­če da se tre­nut­no na Za­vo­du za...

UCG o izmještanju medicinske škole iz Berana: “To nije hir nego potreba”

Nakon različitih informacija o izmještanju Visoke škole Medicinskog fakulteta u Beranama, Univerzitet Crne Gore poručuje da "nije primjereno regulisati standarde visokog obrazovanja političkim pritiscima, niti se miješati u unutrašnju organizaciju visokoškolskih ustanova." "U konkretnom slučaju, nije riječ o bilo kakvom hiru koji podrazumijeva promjenu sjedišta ustanove...

Uprava: Na tržištu nema nebezbjedne piletine iz Brazila

Crna Gora uvozi samo iz objekata odobrenih od strane EU, iz kojih uvoze i sve zemlje EU, te stoga, kako je poručila Daković, nema nikakve bojazni da se na tržištu može naći nebezbjedna piletina iz Brazila. Na crnogorskom tržištu nema nebezbjedne piletine iz Brazila, a...

Opalo povjerenje građana u pravosudni sistem

Povjerenje u pravosudni sistem Crne Gore ima oko 45 odsto građana, što je za osam odsto niže u odnosu na prošlu godinu, a većina ih smatra da sudski postupci traju nepotrebno dugo, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CeMI). Istraživanje o  efikasnosti rada...

Mje­šta­ni vi­še plje­valj­skih se­la Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­sa­ni­ca blo­ki­ra­li put na prav­cu Ko­sa­ni­ca – Gli­ba­ći

Mje­šta­ni vi­še plje­valj­skih se­la Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­sa­ni­ca  blo­ki­ra­li put na prav­cu Ko­sa­ni­ca - Gli­ba­ći ka­ko bi one­mo­gu­ći­li kom­pa­ni­ju „Vek­tra Ja­kić“ da nji­me tran­spor­tu­je bal­va­ne. Mehanizacija „Vektre Jakić“ više na ovom pravcu neće vršiti transport drveta, sve dok se putevi ne saniraju i dok se...
Free WordPress Themes, Free Android Games