Čanović: Do kraja godine obradiće svih 51.000 zahtjeva za legalizaciju

Od podnijetih 51.000 zahtjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata do sadaje obrađeno 31.000. Preostalih dvadeset hiljada zahtjeva biće obrađeno do kraja tekuće godine, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

“Ukupni prihodi od naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte koji su uplaćeni u budžete opština su 1.150.000 eura, dok je obračunati iznos veći za oko 100.000 eura”, kazao je Čanović.

On je kazao da su u Ministarstvu turizma i održivog razvoja zadovoljni dosadašnjom primjenom Zakona u dijelu sprovođenja postupka legalizacije.

“U najvećem broju jedinica lokalne samouprave je visok procenat obrade podnijetih zahtjeva. U Bijelom Polju, Kolašinu, Petnjici, Pljevljima i Kotoru svi primljeni zahtjevi su obrađeni, dok je u pojedinim opštinama procenat obrade i do 90 odsto”,  kazao je Čanović.

Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva, donijeto je 3.858 rješenja o prekidu postupka, od čega je u 2.236 rješenja zbog neusklađenosti sa planovima a 218 radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

“Po zakonu, rješenje o legalizaciji se može donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu zakona, odnosno planskog dokumenta donešenog shodno zakonom propisanom procedurom, ili se postupak prekida do donošenja plana generalne regulacije. Takođe, rješenja o legalizaciji se donose ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi na objektu i zemljištu na kome je objekat izgrađen tako da je to jedan od razloga za prekid postupka”,  objasnio je Čanović.

On je pojasnio da će se nakon donošenja planske dokumentacije ili rješavanja imovinsko pravnih odnosa postupci nastaviti.

“Prikupljeni podaci pokazuju da je obračunat i naplaćen dio prihoda od naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte: u budžete opština je uplaćeno oko 1.150.000 eura, dok je obračunati iznos veći za oko 100.000 eura. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, po zahtjevu vlasnika bespravnog objekta može da se se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama, na period od 10 ili 20 godina. Naplaćena suma ukazuje da je u najvećem broju do sada donijetih rješenja naknada isplaćena jednokratno”, kazao je Čanović.

Po članu 169 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata opština je dužna da novac od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i naknade za korišćenje prostora iz člana 168 ovog zakona, koristi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja.

Izvor: Pobjeda