Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja iz­da­lo je fir­mi Ig­ma ener­dži upo­treb­nu do­zvo­lu za ma­lu hi­dro­e­lek­tra­nu (mHE) Pi­šev­ska ri­je­ka. To je fir­mi či­ji je vla­snik Igor Ma­šo­vić, brat gra­do­na­čel­ni­ka An­dri­je­vi­ce, dru­ga mHE ko­ju je iz­gra­di­la i na osno­vu ko­je će ubi­ra­ti pri­ho­de,objavio je danas list Dan.     Foto CEDIS

Pr­va mi­ni-elek­tra­na Bra­da­vec je pu­šte­na u rad kra­jem 2015. go­di­ne, od­no­sno ta­da je Ma­šo­vić po­čeo da ubi­ra pri­ho­de od pro­iz­vod­nje te mHE. Obje mHE su iz­gra­đe­ne na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca, na či­jem če­lu je nje­gov brat Sr­đan Ma­šo­vić prenio je list Dan.

U oktobru mjesecu 2016 godine predstavnici NVO „Perućica“ Milan Kastratović i Milutin Kočanović podnijeli su vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću krivičnu prijavu protiv predsjednika Opštine Andrijevica Srđana Mašovića, ministra ekonomije Vladimira Kavarića i više državnih funkcionera, u kojoj su od VDT-a tražili da “spriječi očigledan kriminal”, prilikom odobrenja za izgradnju prve mHE “Bradavac”.prenio je tada dnevni list Vijesti.

Tada je objavljeno da je prijava podnijeta i protiv direktora Direktorata za energetiku Miodraga Čanovića, sekretara Ministarstva ekonomije Igora Noveljića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića, njegovog pomoćnika Ilije Radovića i biologa iz Agencije Emira Redžepagića.

sjevercg