Bivši radnici bjelopoljskog autotransportnog preduzeća „Transservis” juče su u 5 do 12 održali zbor na auto bazi na Kisjelim vodama, kako bi se informisali o statusu preostale imovine preduzeća. Predsjednik Odbora za zaštitu prava bivših radnika Tomislav Bojović saopštio je da se „puno radilo, a malo ostvarilo”.

Pravno gledano još ništa nijesmo ostvarili. Po završenom stečaju bilo je evidentno otuđivanje imovine u krugu preduzeća, a radi se o 18 ari zemljišta. Kupoprodajni ugovor te parcele još niko nije vidio, a posebna priča je otuđivanje imovine na planiranoj auto -ba­zi na Ki­sje­lim vo­da­ma. Ni­ti je po­sto­ja­la sa­gla­snost ni­ti smo do­bi­li po­ziv od Upra­ve za ne­kret­ni­ne da bi­smo se mo­gli za­kon­ski bra­ni­ti. Ne­ki ko­ji su pri­svo­ji­li tu imo­vi­nu, upi­sa­ni su mi­mo na­šeg zna­nja i vo­lje. Ostao je ko­stur od dvi­je mon­ta­žne me­tal­ne ha­le ko­je su, dok je pred­u­ze­će ra­di­lo, bi­le pri­ve­de­ne na­mi­je­ni. Sve što je mo­glo da se otu­đi od imo­vi­ne, to je ura­đe­no. Ula­skom u ste­čaj bi­lo je 47 ka­mi­o­na, 17 auto­bu­sa, a po­sli­je ste­ča­ja, po­mi­nje se sve­ga par ka­mi­o­na i adre­se na ko­ji­ma je za­vr­šio vo­zni park, ali ni­ko ga ni­je tra­žio, ni­ti je ne­ko od­go­va­rao – iz­nio je Bo­jo­vić.

Po­ru­čio je da rad­ni­ci pra­šta­ju, ali da ne­će za­bo­ra­vi­ti sve pro­ble­me. Ne za­bo­ra­vlja­mo ka­ko je sve ra­đe­no na na­šu šte­tu, po­čev od do­no­še­nja Za­ko­na o re­sti­tu­ci­ji 1992. go­di­ne. Na­kon to­ga je op­šti­na do­ni­je­la Za­kon o po­vra­ća­ju ze­mlji­šta pa sli­je­de tu­žbe od 60-tak lju­di. Ne po­ma­že ni to, što smo pred­met­nu par­ce­lu ku­pi­li 80-tih go­di­na od ta­da­šnjeg po­ljo­kom­bi­na­ta „Bje­la­si­ca” o če­mu po­sto­ji ugo­vor ovje­ren u Su­du. Ali, tu ze­mlju te­ško da mo­že­mo da bra­ni­mo. Ne mo­že­mo ni­ko­ga da op­tu­ži­mo ali, tra­ži­mo da se mi rad­ni­ci za­šti­ti­mo po pi­ta­nju po­vra­ća­ja imo­vi­ne. Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv biv­ših vla­sni­ka uko­li­ko su ošte­će­ni da ih obe­šte­ti dr­ža­va, a na­ma ne­ka vra­te ono što smo ku­pi­li i što nam pri­pa­da – po­ru­čio je Bo­jo­vić za­tra­živ­ši od nad­le­žnih da se ak­tiv­ni­je uklju­če u rje­ša­va­nje nji­ho­vih pro­ble­ma i po­dr­že biv­še rad­ni­ke.


Prav­ni pu­no­moć­nik biv­ših rad­ni­ka „Tran­sser­vi­sa” Mi­lo­ji­ca Ra­do­je­vić, oba­vi­je­stio je oku­plje­ne u ve­zi sa ak­tiv­no­sti ko­je se spro­vo­de u ci­lju za­šti­te i ostva­ri­va­nja pra­va rad­ni­ka.
– Je­di­ni i is­klju­či­vi kri­vac za sve ovo što rad­ni­ci tra­že vi­še od 10 go­di­na je Upra­va za ne­kret­ni­ne kao pr­vo­ste­pe­ni or­gan i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja kao dru­go­ste­pe­ni. Ra­ni­ji vla­sni­ci, njih 62, tra­ži po­vra­ćaj imo­vi­ne i stal­no se po­na­vlja­ju i uki­da­ju rje­še­nja pr­vo­ste­pe­nog or­ga­na, a kad do­đe do Uprav­nog su­da, uki­ne ih i vra­ća na po­nov­ni po­stu­pak. U me­đu­vre­me­nu se uni­šta­va ova imo­vi­na i oni se sma­tra­ju is­klju­či­vim kriv­ci­ma – iz­nio je Ra­do­je­vić.
Uz pod­sje­ća­nje da po­sto­je rje­še­nja ko­ja se do­no­se po tri i vi­še pu­ta a ko­je uki­da nad­le­žni sud, Ra­do­je­vić je na­veo da se ra­di se o po­vr­ši­ni oko šest hek­ta­ra ko­ja je u vla­sni­štvu Fon­do­va od 60 od­sto i Od­bo­ra za za­šti­tu od­no­sno Udru­že­nja biv­ših rad­ni­ka od 40 od­sto a ko­ji su to pra­vo ra­ni­je ostva­ri­li.
Oče­ku­je­mo od nad­le­žnih da se uklju­če u ovu pro­ble­ma­ti­ku i da će svo­jim an­ga­žo­va­njem do­pri­ni­je­ti, da se ko­nač­no ovoj ago­ni­ji sta­ne na kraj i imo­vi­na vra­ti stvar­nim vla­sni­ci­ma, biv­šim rad­ni­ci­ma „Tran­sser­vi­sa” – po­ru­čio je Ra­do­je­vić.

Član Od­bo­ra za za­šti­tu pra­va rad­ni­ka La­zar Kne­že­vić na­veo je da je ostao i ne­de­fi­ni­san sta­tus po­slov­nog pro­sto­ra u Ba­ru ko­ji pri­pa­da „Tran­sser­vi­su” te da imo­vi­na ni­je je­di­ni pro­blem biv­ših rad­ni­ka „Tran­sser­vi­sa”, već da ima­ju pro­blem i kod NLB ban­ke.
Kod te ban­ke se na­la­zi naš osni­vač­ki ulog od­no­sno 608 ak­ci­ja či­ja je vri­jed­nost bi­la po­lo­vi­na što je u to vri­je­me iz­no­si­lo 304.020 ta­da­šnjih nje­mač­kih ma­ra­ka. Ovih da­na će­mo se obra­ti­ti fon­do­vi­ma i tra­ži­ti sa­sta­nak ka­ko bi­smo ri­je­ši­li pro­blem s ob­zi­rom da su oni su­vla­sni­ci imo­vi­ne. Rad­ni­ci su ne­str­plji­vi i ovo je nji­hov po­sled­nji va­paj da će im ne­ko od nad­le­žnih po­mo­ći – po­ru­čio je Kne­že­vić.

Izvor: Dan