Bijelo Polje stanovnici Vraneške doline: Vratite se na „mjesto zločina”

0
679

Mu­ke sta­nov­ni­ka Vra­ne­ške do­li­ne ni­ka­ko da pre­sta­nu. Ta­man kad su pri­je par go­di­na po­mi­sli­li da će im iz­grad­nja re­gi­o­nal­nog pu­ta od Sli­je­pač Mo­sta, pre­ko To­ma­še­va i Pa­vi­nog Po­lja, do Ko­vre­na i Cr­kvi­ca bi­ti pro­zor u svi­jet i omo­gu­ći­ti lak­šu ko­mu­ni­ka­ci­ju, ne sa­mo sa Bi­je­lim Po­ljem, već i sa Pod­go­ri­com, na­i­šli su pro­ble­mi ko­ji tra­ju već osam mje­se­ci. Sa­mo što je ova di­o­ni­ca pu­šte­na u sa­o­bra­ćaj, uoče­ni su ne­do­sta­ci na mo­sto­vi­ma i pro­pu­sti­ma, pa je pri­je osam mje­se­ci kre­nu­la nji­ho­va re­kon­struk­ci­ja, ali na ču­đe­nje mje­šta­na Vra­ne­ša ra­do­vi su br­zo sta­li. Mje­šta­ni ka­žu da su iz­gu­bi­li str­plje­nje, pa od iz­vo­đa­ča ra­do­va zah­ti­je­va­ju da na­sta­ve za­po­če­ti po­sao ili će oni pri­mi­je­ni­ti ra­di­kal­ni­je mje­re.


U no­vem­bru pro­šle go­di­ne po­mi­sli­li smo da će se ob­i­sti­ni­ti obe­ća­nje ko­je je da­to: da će bi­ti iz­vr­še­na re­kon­struk­ci­ja osam spor­nih mo­sto­va na no­voj tra­si za­o­bi­la­zni­ce i da će­mo sa­o­bra­ća­ti ne­sme­ta­no. Ipak, da ni­je ta­ko, po­ka­za­lo je vri­je­me. Na­pra­vi­li su nam ta­kve te­ško­će da ih te­ško mo­že­mo ri­je­ši­ti i za­to ape­lu­je­mo na Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj Cr­ne Go­re da smo ima­li do­sta str­plje­nja i da je kraj­nje vri­je­me da za­po­če­ti po­sao za­vr­še ili će­mo bi­ti pri­mo­ra­ni da pre­du­zme­mo ra­di­kal­ne mje­re da ih na­tje­ra­mo da ra­de svoj po­sao. Iz­vo­đa­či­ma ra­do­va po­ru­ču­je­mo, vra­ti­te se na „mje­sto zlo­či­na” i za­vr­ši­te obe­ća­no – po­ruč­ju Vra­ne­ša­ni.
Po nji­ho­vim ri­je­či­ma, naj­ve­ći pro­blem je na tri mo­sta, od­no­sno dva pri­je ula­za u To­ma­še­vo, i tre­ći na di­je­lu tra­se pre­ma Pa­vi­nom Po­lju.
Mje­se­ci­ma smo ima­li pro­blem. Ka­za­li su nam da do­la­zi zi­ma, i da sni­jeg i mraz ne do­zvo­lja­va­ju da se po­slo­vi ra­de. On­da smo če­ka­li i če­ka­li da sun­ce gra­ne, da do­đe ljep­še vri­je­me. Za to vri­je­me na sa­mim pri­la­zi­ma ovim mo­sto­vi­ma, od ko­jih se na dva i da­lje sa­o­bra­ća sa­mo jed­nom tra­kom, stvo­re­ne su ru­pe ko­je su li­či­le na kra­te­re. Sa stra­hom smo svi tu­da pro­la­zi­li, a de­ša­va­la su se i broj­na ošte­će­nja na auti­ma – ka­zu­je Ro­do­ljub Da­mja­no­vić, ko­ji ži­vi na So­kol­cu i sko­ro sva­ko­dnev­no sa­o­bra­ća ovim put­nim prav­cem.
On do­da­je da je pro­te­klih mje­se­ci bi­lo ve­li­kih ne­vo­lja ali da su pro­sto od sva­ko­ga bi­li za­bo­ra­vlje­ni. Da bi se ne­ka­ko pro­la­zi­lo tom tra­som pu­ta sta­ri­na Ve­li­ša Klja­je­vić iz To­ma­še­va ne­ko­li­ko pu­ta je sam si­pao šlju­nak u ru­pe na mo­stu, ali i to je sve bi­lo krat­kog da­ha.
Zna­li smo da su ma­ši­ne i rad­ni­ci bi­li po­vu­če­ni sa gra­di­li­šta ova tri mo­sta ka­ko bi se za­vr­šio put od Ce­ti­nja pre­ma Bu­dvi, u su­sret tu­ri­stič­koj se­zo­ni. Mi­sli­li smo da će se na­kon što taj po­sao bu­de za­vr­šen vra­ti­ti iz­vo­đa­či ra­do­va na ,,mje­sto zlo­či­na”, ali njih i da­lje ne­ma, a na­ma ni­je ja­sno za­što je to ta­ko i za­što se naš put ne odr­ža­va – is­ti­če Da­mja­no­vić.
Mje­šta­ni Vra­ne­ša is­ti­ču da su na­kon pi­sa­nja „Da­na” o ovom pro­ble­mu, na te­ren iza­šle eki­pe ko­je su, ka­ko tvr­de, na pri­mi­ti­van na­čin po­ku­ša­le da ri­je­še pro­blem.
Na­su­li su šlju­nak i ru­pe po­pu­ni­li. Pro­ble­mi se ipak po­no­vo ja­vlja­ju, jer pod te­re­tom te­ških ka­mi­o­na šlju­nak se sli­je­že i ru­pe se opet po­ja­vlju­ju. Za nas ko­ji ovom tra­som ide­mo sva­kog da­na, ovo je vi­še pro­sto ne­mo­gu­će i ne­iz­dr­ži­vo – ka­že pre­vo­znik Velj­ko Ko­jo­vić.
I Ve­li­bor Se­ku­lić, pred­u­zet­nik sa Ko­vre­na, ka­že da je kraj­nje vri­je­me da se ulo­ži na­por i da se sa­ni­ra­ju ova tri mo­sta, ali i osta­li ko­ji su ušli u re­kon­struk­ci­ju i dr­žav­no fi­nan­si­ra­nje i da se što pri­je do­ve­du u nor­mal­no sta­nje.
Baš ka­da smo po­mi­sli­li da će se sve ura­di­ti da se lju­di za­dr­že na se­lu, po­seb­no mla­di, de­ša­vju se ovi pro­ble­mi sa sa­o­bra­ćaj­ni­com ko­ji tje­ra­ju mno­ge da od­la­ze odav­de i da se ne vra­ća­ju u za­vi­čaj. Za­to ape­lu­je­mo još jed­nom na sve nad­le­žne da se pod hit­no ne­što pre­du­zme, sa­ni­ra­ju ošte­će­nja i na­ša sa­o­bra­ća­ja­ni­ca do­ve­de u nor­mal­no sta­nje – is­ti­če Se­ku­lić.M.N.

Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce To­ma­še­vo Ve­sko Go­gić ka­že da su ima­li str­plje­nja za ka­šnje­nje ra­do­va ali da sa­da oče­ku­ju da se ko­nač­no na­sta­vi sa nji­ma.
– Na ve­li­ki pri­ti­sak mje­šta­na kon­tak­ti­rao sam Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj pri­je ne­ko­li­ko da­na i ka­zao im da se mo­ra ne­što pred­u­ze­ti da one ru­pe ko­je su stvo­re­ne na mo­sto­vi­ma, ma­kar bu­du za­kr­plje­ne. Sa­mo dan ka­sni­je, tač­ni­je u pro­šlu su­bo­tu, sti­gao je ka­mi­on šljun­ka i po­pu­nje­ne su ru­pe. Re­kli su mi da će br­zo do­ći i rad­ni­ci Teh­no­pu­ta i na­sta­vi­ti sa ra­do­vi­ma. Če­ka­mo i na­da­mo se da će sve vr­lo br­zo bi­ti za­vr­še­no – ka­že Go­gić.

Izvor:Dan