Berane: Ekološka bomba na vratima grada

0
652

I po­red broj­nih upo­zo­re­nja, još uvi­jek ni­je­su pred­u­ze­te od­go­va­ra­ju­će mje­re za ukla­nja­nje opa­snih he­mi­ka­li­ja ko­je se vi­še od de­set go­di­na na­la­ze u kru­gu ne­ka­da­šnje fa­bri­ke ko­že „Po­lim­ka”, na dva ki­lo­me­tra od cen­tra gra­da. Biv­ši rad­ni­ci tvr­de da se po­u­zda­no zna da se u ,,Po­lim­ki­nim” objek­ti­ma na­la­zi vi­še od 50 to­na za­pa­lji­vih i otrov­nih ma­te­ri­ja ko­je su ko­ri­šće­ne u pro­ce­su pre­ra­de i šta­vlje­nja ko­že. Oni is­ti­ču da se ra­di o opa­snim he­mi­ka­li­ja­ma ko­je mo­gu da iza­zo­vu eko­lo­šku ka­ta­stro­fu ve­li­kih raz­mje­ra. Biv­ši rad­ni­ci sma­tra­ju da bi struč­ne eki­pe mo­ra­le da is­pi­ta­ju ci­je­li pro­stor ko­ji je pri­pa­dao biv­šoj fa­bri­ci ko­že i da od­stra­ne sve što bi mo­glo ne­ga­tiv­no da uti­če na zdra­vlje lju­di.

      He­mi­ka­li­je su bi­le upa­ko­va­ne u pla­stič­ne ba­čve ko­je su si­gur­no u fa­zi ras­pa­da­nja. To zna­či da go­di­na­ma do­la­zi do is­pa­ra­va­nja ta­ko opa­snih ma­te­ri­ja ko­ji za­ga­đu­ju va­zduh. Da stvar bu­de još opa­sni­ja, ra­di se o ki­se­li­na­ma, bo­ja­ma, la­ko­vi­ma i raz­re­đi­va­či­ma ko­ji pri ma­loj ne­pa­žnji mo­gu da pla­nu i iza­zo­vu eks­plo­zi­ju, što bi sva­ka­ko bi­lo po­gub­no za či­tav grad. S ob­zi­rom na to da se ra­di o tok­sič­nim otro­vi­ma ko­ji su vr­lo opa­sni po okru­že­nje mo­ra­lo bi se što pri­je pri­stu­pi­ti nji­ho­vom ukla­nja­nju, dok ne bu­de ka­sno – is­ti­ču biv­ši rad­ni­ci „Po­lim­ke”.
U sa­zna­nju smo da su opa­sni ma­te­ri­ja­li uglav­nom skla­di­šte­ni u ta­ko­zva­nom „atom­skom sklo­ni­štu“ ko­je se na­la­zi s gor­nje stra­ne biv­še fa­bri­ke, od­no­sno iz­nad sa­da­šnjeg „Kip­so­vog“ tr­žnog cen­tra, okru­že­nog sa dva iz­bje­glič­ka na­se­lja gdje ži­vi pre­ko 500 sta­nov­ni­ka. Tok­sič­ni ma­te­ri­ja­li su od­la­ga­ni i u jed­nom ma­njem sklo­ni­štu bli­zu ula­za u sa­da­šnje pred­u­ze­će „Kips“. Pret­po­sta­vlja se da su u po­me­nu­tim sklo­ni­šti­ma osta­le i ve­li­ke ko­li­či­ne bo­ja i la­ko­va, raz­re­đi­va­ča, kao i dru­gih otrov­nih ma­te­ri­ja­la, po­put sum­por­ne, mra­vlje i sir­ćet­ne ki­se­li­ne. Iz Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Mje­sne za­jed­ni­ce Be­ran­se­lo is­ti­ču da nad­le­žne in­spek­ci­je tre­ba da jav­no sa­op­šte šta se kri­je u skla­di­šti­ma ne­ka­da­šnje „Po­lim­ke” i na­lo­že mje­re za­šti­te.
-U sa­zna­nju smo da se ne­da­le­ko od na­ših ku­ća, u kru­gu biv­še „Po­lim­ke”, na­la­zi još jed­na eko­lo­ška bom­ba ko­ja mo­že da eks­plo­di­ra u sva­kom mo­men­tu, zbog če­ga mje­šta­ni ži­ve u stra­hu. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne in­spek­ci­je da ko­nač­no utvr­de šta se to na­la­zi u ma­ga­ci­ni­ma na Ru­de­šu i da pre­du­zmu sve neo­p­hod­ne mje­re u ci­lju za­šti­te lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Ta­ko­đe, zah­ti­je­va­mo da jav­no sa­op­šte o če­mu se, za­pra­vo, ra­di jer svi sli­je­žu ra­me­ni­ma od­bi­ja­ju­ći da ka­žu pra­vu isti­nu o po­me­nu­tim he­mi­ka­li­ja­ma – ka­zao je pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Be­ran­se­lo Slo­bo­dan Lon­čar.
Do ste­ča­ja 1992. go­di­ne biv­ša be­ran­ska Fa­bri­ka ko­že i ko­žne ga­lan­te­ri­je „Po­lim­ka“ upo­šlja­va­la je oko 750 rad­ni­ka, da bi na­kon to­ga taj broj bio sve­den na oko 200 za­po­sle­nih. „Po­lim­ku“ je 2006. go­di­ne ku­pi­la slo­ve­nač­ka kom­pa­ni­ja „Ko­ro­ški“, ali je po­sli­je dvi­je go­di­ne, zbog ne­po­što­va­nja ro­ko­va od stra­ne no­vog kup­ca, do­šlo do ras­ki­da ugo­vo­ra. Po­sli­je to­ga ras­pi­san je no­vi ten­der, na­kon či­jeg za­klju­če­nja su pred­stav­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re i dr­žav­nih fon­do­va pot­pi­sa­li ugo­vor o pro­da­ji „Po­lim­ke“ s pod­go­rič­kim pred­u­ze­ćem „Kips“, ko­je je u jed­nom di­je­lu biv­še fa­bri­ke otvo­ri­lo tr­žni cen­tar.

Izvor:Dan