Am­ba­sa­dor­ka Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta u Cr­noj Go­ril Haf­sa Ab­dul­la Mo­ha­med Sha­rif Alu­la­ma, sa sa­rad­ni­ci­ma, obe­ća­la je po­moć ro­žaj­skoj NVO „Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma’’. Alu­la­ma je ka­za­la da je po­sje­tu NVO upri­li­či­la ka­ko bi se upo­zna­la sa nji­ho­vim ak­tiv­no­sti­ma.

Zna­mo da je NVO „Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma” jed­no od ak­tiv­ni­jih u Cr­noj Go­ri pa smo do­šli da ču­je­mo ko­je su to pri­o­ri­tet­ne po­tre­be udru­že­nja, jer že­li­mo da uka­že­mo po­seb­nu pa­žnju dje­ci ko­ja se oku­plja­ju u okvi­ru ove or­ga­ni­za­ci­je. Am­ba­sa­da na­še ze­mlje u Cr­noj Go­ri otvo­re­na je pri­je če­ti­ri go­di­ne. U po­čet­ku smo po­ma­ga­li is­klju­či­vo usta­no­ve i udru­že­nja na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce. Me­đu­tim, sa­da je do­šlo vri­je­me da obi­đe­mo i dru­ge dje­lo­ve Cr­ne Go­re i pru­ži­mo po­moć ta­mo gdje je po­treb­na – na­gla­si­la je Alu­la­ma, is­ti­ču­ći da su UAE pri­je dvi­je go­di­ne fi­nan­si­ra­li iz­grad­nju plat­for­me za po­tre­be uče­ni­ka sa po­seb­nim po­tre­ba­ma ko­ji po­ha­đa­ju na­sta­vu u Osnov­noj ško­li „Mu­sta­fa Pe­ća­nin”.

Taj pro­je­kat je po­ka­zao svo­ju oprav­da­nost i na­mje­ra nam je da na sli­čan ­na­čin po­mog­ne­mo i NVO „Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma” – re­kla je Alu­la­ma.
Za­hva­lju­ju­ći na po­sje­ti i sprem­no­sti da po­mog­ne, pred­sje­d­ni­ca NVO ‘’Olak­šaj­mo­ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma’’ Ve­zi­ra Ćo­so­vić je pod­sje­ti­la da udru­že­nje fi­gu­ri­ra već de­ce­ni­ju i da tre­nut­no bri­ne o 68 dje­ce ome­te­ne u raz­vo­ju.

Udru­že­nje je su­o­če­no sa ne­do­stat­kom ade­kvat­nog pro­sto­ra, a po­seb­no dnev­nog cen­tra, jer pro­sto­ri­je ko­je ko­ri­sti­mo ne od­go­va­ra­ju na­mje­ni zbog če­ga ni­je­smo u mo­guć­no­sti da pru­ža­mo ade­kvat­nu po­moć na­šim šti­će­ni­ci­ma. Po­se­ban pro­blem je ne­do­sta­tak nov­ca te ni­smo u mo­guć­no­sti da iz­vr­ša­va­mo svo­je ak­tiv­no­sti – na­ve­la je Ćo­so­vi­će­va, is­ti­ču­ći pro­blem ne­do­stat­ka spe­ci­jal­nih odje­lje­nja za ovu po­pu­la­ci­ju u ro­žaj­skim osnov­nih ško­la­ma. Ona je po­zva­la sve lju­de do­bre vo­lje da ovom udru­že­nju pru­že bi­lo ka­kvu po­moć ka­ko bi una­pri­je­di­li svoj rad