Portalu sjevercg su se sa svojim saopštenjem obratili akcionari ,,Vunka” Vunarskog kombinata povodom prodaje ove firme za 2,25 miliona eura.U svome saopštenju su kazali da Vlasnici kapitala koji posjeduju preko 40% vlasništva u AD VUNKO su u Zakonskom roku podnijeli prigovor na prodaju nekretnina AD Vunko-u stečaju.

   Oni su dodali, da je Stečajni upravnik oglasio javno nadmetanje za prodaju imovine AD ’’VUNKO’’ u stečaju sa početnom licitacionom cijenom od 2.250.000,00 EUR. U informaciji stečajnog upravnika nema detaljnog opisa imovine koja se prodaje što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom. Analizom raspisanog oglasa kao jedini, nameće se zaključak, da stečajna administarcija želi da smanji broj kupaca što je direktno na štetu stečajne mase.

Očigledno je da bi se prodajom određenog zemljišta nakon parcelizacije i rješavanja problema zabilježbe po osnovu restitucije povećao broj kupaca a time i mogućnost da se javnim nadmetanjem ostvari veća cijena, što bi bilo u interesu stečajne mase.

Iako je poznato da je izvršena parcelizacija u AD Vunko u stečaju,stečajna administracija je u vrlo kratkom roku nakon parcelizacije, raspisala oglas za prodaju imovine u komadu, kako bi povlašćeni kupac po povlašćenim cijenama kupio imovinu koja je pod opterćenjem i dobio priliku da tu imovinu prodaje u parcelama po tržišnim cijena,koje su mnogostruko veće od početne cijene iz oglasa i time ostvari enormne razlike u cijeni a sve na teret stečajne mase.

Analizom ovih postupaka između stečajne administracije i kupca, nameće se zaključak da u ovakvoj kupovini mogu da učestvuju jedino kupci koji imaju povlašćene informacije o tome kako će se ovi problemi riješiti u AD Vunko- u stečaju i isti su suprotni Zakonu o insloventnosti privrednih društava koji ove kontakte definiše kao dosluh a pravna teorija i praksa kao čin korupcije.

Početna licitaciona cijena zemljišta koja je predmet prodaje je proizvoljno određena od strane stečajnog upravnika i to prenisko.Vunko se nalazi na katstarskoj parceli čija ukupna površina iznosi 106.000 metara kvadratnih a od toga 36.000 metara kvadratnih je pod objektima.

Vrijednost po kojoj je raspisana licitacija nekretnina AD Vunko u stečaju, nad kojima nijesu riješeni imovinsko pravni odnosi je 20 EUR po metru kvadratnom iako je poznato da se cijena nekretnina u industrijskoj zoni kreće u prosjeku od 150 – 200 EUR po metru kvadratnom.Broj od 23 licitacije stečajni upravnik koristi kao pokriće za svoje nezakonite radnje.

Moge od ovih licitacija je sud poništio kao nezakonite a stečajni upravnik na svakoj sledećoj licitaciji umanjivao vrijednost imovine za 10 % bez obzira što je ta licitacija poništena a uz to je pod opterećenjem.

Prema našim saznanjima AD Vunko u stečaju je do sada naplatio prodajom nekretnina,poslovnih prostora,mašina,opreme i prihoda koje je imao po osnovu izdavanja saglasnosti za otkup stanova i izdavanja poslovnih prostora, preko 4,5 miliona EUR.

Vlasnici kapitala u AD Vunko (akcionari) su takođe od stečajnog sudije tražili dozvolu za kopiranje dokumenata koji se nalaze u spisima predmeta i to:spisak imovine koja je prodata, prenešena ili na drugi način otuđena,
spisak gotovinskih izdataka i rashoda,  stanje na bankovnom računu, sa početnim i krajnjim bilansom (saldom), dodacima i umanjenjima,  spisak angažovanih stručnjaka i tarife po kojima su isplaćeni

Iz svega navedenog je jasno da zbog  nezakonite prodaje ,,Vunka” mora reagovati  specijalno tužilaštvo za korupciju i organizovani kriminal, jer se očigledno sve radi nezakonito i vidi se da je posrijedi pored korupcije i zloupotreba službenog položaja od strane stečajnog upravnika, kao i lica povezanih sa njim,zbog ćega će i akcionari obavijestiti tužilaštvo kao i sve državne institucije,kazali su na kraju u svome saopštenju, koje je dostavljeno Portalu sjevercg u potpisu predstavnika akcionara,Rešada Hadžaljić i Velibora Kljajević