Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je donio rješenje, kroz koje nalaže Radiju Bijelo Polje ,da donese rješenje po osnovu zahtjeva za slobodan pristup inforacijama NVO ,,Euromost’’ br.68/2-17 od 13.02.2017. godine u roku od 15 dana, kazali su u Nevladinoj organizaciji Euromost.

 Euromost je od Savjeta Radija Bijelog Polja još prije pet mjeseci 13.02.2017. godine zatražio da im dostave kopiju izvještaja revizora periodničnih i godišnjih obračuna za 2011,2012,2013,2014,2015. godinu, obzirom da je članom 20 stav 13 odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radia Bijelog Polja, Savjet ovog radija obavezan da bira ovlašćenog revizora, periodičnih i godišnjih obračuna i usvaja izvještaje revizora,kazali su u ovoj organizaciji i dodali:

 ,, Iako je Euromost ispoštovao čitavu zakonsku proceduru dobijanja ovih podataka, ni na jedan naš zahtjev nije odgovoreno iz ovog radija. Euromost je od Opštine Bijelo Polje, dobio na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama sve izvode o prenosu sedamsto hiljada eura na žiro račun ovog radija, kao i ugovore, u kojima takodje nije definisana obaveza da Radio Bijelo Polje dostavi finasijski izvještaj pored narativnog Opštini Bijelo Polje, iako se radi o novcu gradjana Bijelog Polja”.

,,Pozivamo Opštinu Bijelo Polje, da ubuduće obaveze kroz sve Ugovore koje potpisuju sa medijima kao i ostalim lokalnim instutucijama,a koje koriste sredstva gradjana Bijelog Polja, da su obavezni kao NVO, da dostavljaju pored narativnog izvještaja i finasijski o utrošenim sredstvima. ,,Takodje pozivamo Skupštinu Opštinu Bijelo Polje da nalože Savjetu Radia Bijelog Polja da shodno odluci o organizovanju javnog lokalnog emitera objavi na svome sajtu izvještaj revizije”.

,,Obaveza je svih, od Lokalne samouprave,medija,ustanova,kao i Nevladinih organizacija da javno i transparentno objavljuju finasijske izvještaje o utrošenim sredstvima”.

,,Nadamo se da će Savjet Radija Bijelog Polja ispoštovati rješenje Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, dostaviti potrebne podatke i shodno zakonu i odluci o organizovanju javnog lokalnog emitera Radija Bijelog Polja, objaviti kako je ovaj Radio utrošio sedamsto hiljada eura,kazali su u ovoj organizaciji.