Gradonacelnik Opstine Plav Orhan Sahmanovic, primio je u petak petoclanu delegaciju u sastavu Hadzi Omer Music, Ibrahim Husejnovic, Esad Purisic, Sokolj Hadzaj i Surovic Halit, koja se ispred ogromne vecine mjestana protivi gradnji  mini hidroelektrana na Plavskoj rijeci i njenim pritokama. Petoclana delegacija je takodje zelela da iz prve ruke dobije validne informacije po pitanju pripremnih radnji za gradnju pomenutih hidroelektrana. Na ovom sastanku je bio oprisutan i predsjednik skupstine Opstine Plav Hadzimusovic Izet i sluzbenik  ove Opštine Music Besim.

Ova je delegacija Predsjedniku Opstine predala 600 (sest stotina) potpisa gradjana koji se protive gradnji ovih hidroelektrana, te da valja odrzati  nekoliko javnih rasprava na kojima bi pored predstavnika drzave, investitora, opstine i gradjana, prisustvovao jedan ili vise strucnjaka koji bi svoje strucno misljenje i nalaz iznijeli kao predstavnici naroda tj. poreskih  obveznika opstine Plav, nezavisno od toga ko bi platio prisustvo ovih strucnih ljudi i njihov nalaz i misljenje.

Clanovi delegacije mjestana koji se protive gradnji mini hidroelektrana su iznijeli svoje stavove, misljenja i iskazali otvorenu sumnju i skepticnost u pogledu validnosti svih dozvola i saglasnosti koje se traze i koje su u sluzbi investitora, kako bi on mogao da dobije zeleno svjetlo da udje u realizaciju ovog projekta. Clanovi delegacije su jednoglasno trazili od gradonacelnika da se preispita donijeta odluka od vecine odbornika opstine Plav kojom se odobrava gradnja pomenutih mini hidroelektrana, te da  se dobijene dozvole, saglasnosti i ostali planovi preispitaju od strane drugih nadleznih i kvalifikovanih subjekata, firmi i pojedinaca, sve sa ciljem kako bi se garantovalo da voda za pice, navodnjavanje i tehnicka voda za potrebe gradjana Plava nece biti ugrozena, umanjena ili dovedena u pitanje.

Dogovoreno je sa gradonacelnikom da se pozovu ljudi iz ove struke  koji bi zastupali interese mjestana, isto onako kako su to ucinili strucnjaci koji su dali svoj nalaz i strucno misljenje za potrebe drzavnih organa i za potrebe investitora, poput postupanja mjestana mjesne zajednice Vusanje, koji su preko svojih strucnih ljudi pozvanih sa Kosova i Albanije, dokazali stetnost gradnje hidroelektrana na njihovom podrucju , cime su primorali drzavu i zainteresovanog investitora da od takvog nauma odustanu.

Gradonacelnik opstine Plav je iskazao zadovoljstvo sto se sastao sa ovom delegacijom koja je iskazala protivljenje, skepsu i zabrinutost povodom planirane gradnje mini hidroelektrana na Plavskoj rijeci i njenim pritokama, Hotskoj i Jasenickoj rijeci, te da mu se na ovaj nacin pomaze da se sve ispita u pojedinosti i do kraja, kako ne bi ispalo da oni koji rade mogu i da pogrijese. On je takodje istakao da  bi Opstina ostvarivala  redovne mjesecne prihodne od eventualno izgradjenih hidroelktrana, ali da mu je u prvom planu interes da se dobiju stopstotne garancije da ne bi bilo ugrozeno vodosnadbijevanje pijacom i drugom vodom, jer ako bi do toga doslo to bi bila prije svega njegova bruka i obraz njegov i odbornika koji su dali zeleno svjetlo da se ove hidrocentrale grade.

U novembru mjesecu prošle godine,lokalni parlament Plavske opštine je usvojio odluku o lokalnoj studiji za izgradnju mini hidroelektrane na vodotoku Djurićka rijeka i njenim pritokama,nakon čega su odma iskazali neslaganje sa odlukom gradjani Plava.

Ibrahim Husejnović je tada ispred gradjana Plava ostro osudio usvajanje predloga Odluke tim prije sto je pomenuta Odluka donijeta bez prave analize i sto ljudi od struke nijesu uzeli u obzir sve okolnosti, a da jesu, lokalna studija za gradnju pomenute hidrocentrale ne bi mogla biti predlozena da se usvaja od strane Odbornika opstine Plav. Na vanrednoj sjednici skupstine opstine su se cule izjave poput onih:– Iz­ra­dom te hi­dro­e­lek­tra­ne na vo­do­i­zvo­ri­štu sa ko­jeg se na­pa­ja ci­je­la plav­ska op­šti­na, osta­lo bi se ta­ko­re­ći bez pit­ke i is­prav­ne vo­de, što bi di­rekt­no uti­ca­lo na zdra­vlje gra­đa­na. Dalje su pojedini diskutanti kazali:– Ra­di svih vas spre­man sam da ka­žem da ni­jed­na cen­tra­la, ni­jed­na do­bit op­šti­ne Plav ne­će bi­ti do­zvo­lje­na uko­li­ko i pro­mil vo­de na tom iz­vo­ri­štu, ko­je da­kle ko­ri­sti­mo za pi­će, bu­de uzi­ma­la ta cen­tra­la, od­no­sno da se ti­me ugro­zi vo­do­snab­di­je­va­nje gra­đa­na.

Od­bor­nik Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve Iber Ho­ti re­kao je da po ovom pi­ta­nju u Pla­vu ni­je bi­lo jav­ne ras­pra­ve, a ako je­ste, za­tra­žio je da se ka­že kad i gdje je to ob­ja­vlje­no. Odluka je donijeta vecinom glasova, protiv je bio odbornik Albanske alternative, dok su bili uzdrzani odbornici DPS-a. Usvojeni predlog

 

Izvor:Gusinje – info