Glum­ci oku­plje­ni oko sce­ne Cen­tra za kul­tu­ru Be­ra­ne i Bje­lo­polj­skog ama­tert­skog po­zo­ri­šta iz­ve­li su pred pu­bli­kom 47. fe­sti­va­la Dram­skih ama­te­ra Cr­ne Go­re pred­sta­vu „Po­sljed­nji čin ko­me­di­je smr­ti”. Go­ran Bje­la­no­vić, ko­ji je ovaj ko­mad re­ži­rao i adap­ti­rao po tek­stu Zo­ra­na Pej­kov­skog, is­ti­če da mu je naj­bit­ni­ja re­ak­ci­ja pu­bli­ke. A, ona je ko­mad na­gra­di­la ova­ci­ja­ma, što umjet­ni­ku naj­vi­še im­po­nu­je, ka­že re­di­telj.


Glav­ne li­ko­ve tu­ma­če Pre­drag Vu­ko­je­vić i Sa­nja Ći­ro­vić, što zna­či da je pro­je­kat do­bio naj­bo­lje iz dva gra­da. Sa­mo na ovaj na­čin sam mo­gao da na­pra­vim ova­ko do­bru pred­sta­vu. Da se udru­ži­mo i ra­di­mo za­jed­no. Učio sam Be­ran­ce glu­mi, a bje­lo­polj­ski glum­ci ih uči­li od­no­su pre­ma glu­mi. – po­ru­čio je Bje­la­no­vić.
Umjet­nik ko­ji je dvi­je go­di­ne za­re­dom do­bio na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju je po­že­lio je da ove go­di­ne na­gra­da pri­pad­ne ne­kom dru­gom.
Glav­na ide­ja ama­te­ri­zma je ši­re­nje vi­ru­sa po­zo­ri­šta, ko­je pred­sta­vlja nu­kle­us iz ko­ga se raz­vi­ja­ju sve kul­tu­re – ba­let, ples, sli­kar­stvo, sce­no­gra­fi­ja… Po do­sa­da­šnjim re­ak­ci­ja­ma ovo je iz­u­zet­no uspje­šan fe­sti­val – ocje­nio je re­ži­ser.


Go­vo­re­ći o pred­sta­vi ob­ja­snio je da ni­je že­lio da po­ru­či ni­šta spe­ci­jal­no. Za ta­kav stav ima obje­šnje­nje.
Ni­je­sam ovom pred­sta­vom ni­šta že­lio da po­ru­čim, jer pra­vih isti­na ne­ma. Pre­ni­so sam svo­ja raz­mi­šlja­nja iz di­rekt­nog su­sre­ta sa smr­ću, že­le­ći da hu­mo­rom re­ša­vam pro­blem. Da pu­bli­ka ne iza­đe iz sa­le sa do­zom stra­ha od smr­ti – ka­zao je na raz­go­vo­ri­ma o pred­sta­vi Bje­la­no­vić.
Pu­bli­ka je na­kon pred­sta­ve, kao naj­bo­ljeg na sce­ni oci­je­ni­la ama­ter­skog glum­ca iz Be­ra­na Vas­ka Dra­go­vi­ća, ko­ji je tu­ma­čio lik pa­ci­jen­ta. Dra­go­vić je ka­zao da mu ta­kve po­hva­le la­ska­ju i za­hva­lio se. Ni­je mu pr­vi put da uče­stvu­je na ovom fe­sti­va­lu. Pro­šle go­di­ne ga je pu­bli­ka na­gra­di­la pri­zna­njem za naj­bo­lju mu­šku ulo­gu u pred­sta­vi „Ide­mo u lov”. Ka­že da će i ove go­di­ne po­ni­je­ti li­je­pe uspo­me­ne iz Bi­je­log Po­lja i da će ih se ra­do sje­ća­ti.
Ovo­go­di­šnje uče­sni­ke na Fe­sti­va­la dram­skih ama­te­ra ocje­nju­je tro­čla­ni ži­ri ko­jeg či­ne po­zo­ri­šni re­di­telj Bla­go­ta Era­ko­vić (pred­sjed­nik) i čla­no­vi mla­di re­ži­ser Da­ni­lo Ma­ru­no­vić i glu­mac Mo­a­mer Ka­su­mo­vić.